Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/206

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AAHST1nP:nNE os VI—:uu.1GP:T. 193 + 37, Førde + 37, Eid + 36, Gloppen 5l6, Kirkebø + 36, Jølster + 35, Balestrand + 34, Vik + 34, Breim + 34, Hornin- dalen + 34, Leikanger + 33, Indviken + 83, Stryn + 33, Sogndal + 32, Aurland + 31, Hafslo + 31, Jostedalen + 31, Lyster —I— 3O, Lærdal + 30, Aardal + 29, Borgund + 29. MiSVi811iIIge11 blev i aaret 1885 for kyststrækningen Sogne- sjøen til Stad antaget at være 17V40 vestlig og fra Stad til Aale- sund 16îf40 vestlig. Den aarlige aftagen er 9 å 1O minuter. 1894 var misvisningen efter iagttage1serne: Siden 16013‘, V(e-m 15Ó53‘, ](inn 1608‘, Mol(løm 15Ò?39‘, Sande og lZ’oksø 16Ó11‘. Vei1“liget. Der er en overmaade Stor forskjel paa— veirligeti de forskjellige dele af Nordre Bergenhus amt; ikke saaledes, at den aarlige middeltemperatur er synderlig forskjellig i de dele af amtet, som ligger i ringe høide over havet Men temperaturen er temmelig ulige fordelt paa aarstiderne, og især er regnhøiden forskjellig„ fra ganske overordentlig høi til liden. Derhos er vindenes styrke og deres retning overmaade forskje11ig. Nogle steder blæser det til stadighed, medens det andre steder er lunt og stille som regel. Medens de ud mod havet liggende dele af amtet har et meget fugtigt og surt veirlig, saa kan de indre fjordbygder glæde sig ved et mildt kIima, særlig skikket for dyrkning af frugt. Det er her modsætningen mellem havklima og fjordklima, som gjør sig gjældende, men særlig kommer til den indfly- delse, som de store bræer, særlig Jostedalsbræen, udover paa regnhøiden, idet vanddampene fra havet fortætter sig i mængde paa og foran bræen, saa at der paa østsiden af samme kommer forholdsvis tør luft og mindre nedl)ør. I Nordfjord er veiret om vinteren ofte uroligt. En og anden gang kan der falde sne, saa det bliver nogenlunde slædeføre. Saa følger ofte igjen slud og regn, der nede ved sjøen og længst nede i dalene ødelægger sIædeføret, saa man ugevis har maattet benytte vogn. Ofte er det kun faa dage ordentlig vinterkulde. I midten af marts kan det silregne i flere døgn, saa der bliver bar mark flere hundrede fod opefter fjeldene. Saa kan der komme lidt sne igjen; og saa atter rasende regn og atter bar mark og endelig ogsaa roligt veir og sol og søndenvind. Veirliget kan paa den ene side af Stadland være meget for- skjelligt fra veirliget paa den anden side; undertiden er der nordenfor Stad taage og maadelig var-me, paa samme tid som man søndenfor har klart veir og stegende hede, og søndenfor undertiden søndenvind og regn, medens man paa den anden side har nordenvind og klart veir. 13 — Nordre Bergenhus amt.