Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/207

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I94 N()Rl)Rl-J Bl-2R(il-2NHI’S AM’I’. I amtet findes foruden en række regnmaalerstationer følgende meteorologiske stationer: Togning i Stryn, ])ombestein i Daviken. Florø i Kinn, .—1(1lhus i Jølster, Flesje i Balestrand, Sogndal i Sognda], L(erdal i Lærdal og Sten-dal i Aur1and; til sammenligning er her ogsaa anført meteorologiske Observationer fra steder udenfor amtet, saaledes fra Aalesund, Vossevangen, Hellisø og Bergen. Det vil sees af tabellen I, at de fleste af disse stationer ligger i ringe høide over havet; kun to, Aalhus, 218 meter over havet, og Stondal, 72O meter-, ligger i høiden. Af de nær havet liggende stationer har de inde i Sogne- fjorden liggende stationer L(m“dal og Sogndal den høieste tem- peratur, l5.9*’, for aarets varmeste dag (i juli), medens stationerne ved kysten, Florø og .4al11sem-(l, har lavest, 13.30 og 13.o0 C. Paa aarets koldeste dag har kyststationerne endog varme- grader, .4alesund 1.7“ og Florø 1.OÓ, medens Sogndal og Lærdal har + 1.9V’ Og + l.4C C. Inde i fjordene er ogsaa den høieste observerede temperatur, 31.8“ i .—lalhu-S—, 31.ÖÓ i Sogndal, høiere end de høieste observerede temperatur-er i Aalesund Og paa Florø (29.20 og 28.4Ó);l men om- vendt er der inde i fjordene iagttaget lavere temperatur-er end ved kysten. Sogns vestlige dele har klima fra havet; havets indflydelse a-ftager indover paa grund af fjordens bøininger og de høie fjel(l- masser, og de østligste egne har et herligt fjordklima. KIimatet og vegetationen i kystegnene er helt afvigende fra de indre fjordegnes. Grændsen mellem egnene med havklima i vest og mere kontinentalt klima i øst er ikke skarp; det ene gaar over i det andet; græn(lsen kunde i Sogn kanske trækkes ved Vik og Balestrand, omtrent der, hvor Sognefjorden forgrener sig; paa dette sted indtræder der ikke nogen pludselig forandring„ men i det hele er det unægtelig surere længere ude end længere inde. De vestlige egne med et udpræget kystklima har en sær- deles betydelig regnmængde. Indre Sogn har et mere kontinentalt klima; afstanden fra det aabne hav er temmelig betydelig. Fjor- den gjør nær grændsen mellem den ydre og indre del af Sogn en liden bøining, hvorved indvirkningen fra havet paa de østlige egne vistnok yderligere formindskes. Høie fjelde omslutter de bebyggede dele af Sogns indre dele og danner stængsel mod havklimatet med dets regn og taage; i de trange fjorde og dale er sommervarmen høi. Vestenvinden fra havet fortætter, som nævnt, sine vanddampe paa Jostedalsbræens mægtige snemasser, og størstedelen falder ned dels paa selve bræen, dels i dens nærmeste omgivelser. Søndfjord, hvis fjorde i det hele ikke naar saa langt ind i landet, og som ligger vestenfor Jostedalsbræen, har et k1ima, som