Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

192 NORI)RI‘2 BERGENHUS AM’l’. Ved vintersolhverv paa aarets korteste dag gaar solen nord- ligst i amtet paa 620 12.8‘ op kl. 9 timer 35 minuter og ned kl. 2 timer 25 minuter, og sydligst i amtet paa 6OÓ 41.1‘ gaar solen op kl. 9 timer 17 minuter og ned kl. 2 timer 59 minut-er. Den korteste dag er nordligst i amtet 4 timer 5O minuter og sydligst i amtet 5 timer 58 minuter. Paa grund af de høie fjelde er det mange steder saaledes, at solen ikke skinner paa en gaard i maa-nedsvis. Saaledes paa Lærdalsøren; der kan de om vinteren ikke se selve solen i 7 maaneder. I Nereimsfjorden er der et sted, som kaldes Soløisa, fordi solens straaler ikke engang om Sommeren naar frem her. Krogh siger i sin beskrivelse af Nordfjord: «Ved Vinter-Solhve1—v kunne vi vel, naar Veiret— er klart, see Dagens Lys paa Himme1en fra 73Z1 slæt Formiddag indtil 41Z1 slæt Eftermiddag, altsaa 81Z2 Time, men brugelig Dag eller Lys nok til at arbeide med have vi ikke uden 6 Timer, og Solen er i denne Tid ikkun 5 Timer over HoriZonten. Ved Sommer-Sol- hverv derimod er Midna-t selv lys nok til alle Slags, endog det fineste Arbeide, Og ikke ret megen Forskjel imellem det Lys, vi paa denne Tid har om høieste Midnat, og det, vi i de kortest-e Dage have om Middag. Dagens Lys see vi stedse paa Himmelen fra Begyndelsen af Mai til Juli Maaneds Udgang, og have altsaa i 3 Maaneder ingen fuldkommen Nat, men fuldkommen lyse Nætter, der til de fleste Sla-gs Arbeider kunne gjøre samme Tje- neste som Dagen Selv, have vi i 2 Maaneder, fra midt i Mai til midt i Juli, og Solen— er midtsommers ikke meget over fire Timer under HoriZonten.» Efter lov af 29de juni l894 skal landets normaltid være Greenwichs tid forøget med l time. Følgen heraf er, at man for at finde stedets sande tid maa til landets normaltid lægge et vist antal minuter og omvendt trække fra for at omgjøre stedets tid til normaltid. Da hele Nordre Bergenhus amt ligger mindre end 15ɔ østlig for Greenwich, saa har de en tid, som er mindre end Greenwichs tid, forøget med 1 time. Hvis man kjender landets normaltid, maa man altsaa trække fra denne et vist antal minuter for at finde de enkelte steders tid, og omvendt kjender man et steds tid, saa maa man lægge til et vist antal minuter for at finde normaltiden. Følgende tal viser, hvor mange minuter der maa lægges til stedernes (kirkernes) tid for at faa landets normaltid. Rett(1l-se til .flPllesti(Yen. Kinn + 43, Su1en + 4l, Gulen + 4O, Askvold + 4O, Bremanger + 4l), Florø + 4O, Hyllestad + 39, Ytre Ho1medal + 39, Selje + 39, Naustdal + 39, Lavik og Brekke + 38, Vevring + 38, I)aviken + 38, Indre Holmedal