Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/976

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


966 NORDLANDS AMT. Det blev henlagt under Bergenhus 1597. Senere gik det sammen med Nor-dlandenes len. Nor-dlandenes len, det vil sige Salten, Senjen, Andenes og Tromsø, in(lehavdes af: t Klaus (Ïrne til Hindema l598. Hartvig Bilde til Bildeskov, 1604-18, havde alle Nordlandenes len (med Helgeland og Lofoten). Han boede paa Bodø. Hartvig Bilde fik i 1604 befaling til at lade opføre en bygning paa Hardnes i Salten len, hvor han skulde bo, men han blev 1605 befalet at bygge en residents paa Bodø gaard, som var bekvemmere end Ha-rdnes. Bodø gaard, af skyld 4 veg fisk, var længe embeds- bolig for amtmændene og nævnes i den anledning i reskript af 20de marts 1663 om oprettelse af postvæsenet i Nordlandene. Frants Kaas til Skovgaard, af Munthe-Kaaserne og kaldet til Indyr, havde Nordlandenes len, det vil sige Salten, Senjen, Andenes. Tromsø, Lofoten, Vesteraalen og Helgeland, fra 16l8-31, da han døde. Knud Stensen til Stensgaard havde 1638--45 Salten, Senjen, Andenes, Tromsø, men ikke Helgeland, Vesteraalen og Lofoten. ()ve Bjelke til Østeraad, 1645-46, fik 1645 lensbrev paa Salten, Senjen, Andenes og Tromsø. Hverken Bjelke eller Stensen bestyrede sine forleninger; bestyrelsen var overdraget to hofmænd i Kjøbenhavn Preben von Ahnen eller PrelZjørn von Alin blev 30te mai l646 fo1-lenet med Nordlandene, det vil sige Helgeland, Salten. Senjen, Lofoten, Veste1-aa-len, Andenes og Tromsø len. Afgiften var i 1647 472O daler. t Helgeland len indehavdes af følgende lensherrer: Christo-ffer Huitfeldt fik følgebrev paa Helgeland i 1538. Thord Røed fik brev 1542. Erik Rosenkrands fil( brev l560. Aksel Gyntersberg afgav lenet 157l. Mads Skeel (Skeyell) havde lenet l57l-74. Aksel Gyntersberg 1574-77. Ludvig Munk 1577-86. Jørgen Ernst Worm fik 1587 lenet kvit og frit. Morten Venstermand til Søholt havde lenet 1592--1604. 1604 kom det sammen med Nordlandenes len. Volrat Lampe, prins Kristian V.s staldmester, havde lenet fra l638-46. Han døde i 1646, da det blev afgivet til Preben von Ahnen. Det kan neppe antages, at han nogensinde har besøgt sin forlening. Dreben von Ahnen var lensherre fra l646-63; han var amt- mand fra 1663-69, og senere forflyttedes han til Bratsberg.