Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1sKEB1EH. 87 Brugerne af de ældre hævdvundne redskaber fandt imidler- tid sine interesser truede af de nye notredskaber. Der reiste sig en stærk bevægelse mod disse fangstredskabers anvendelse under Lofotfisket ligesom i sin tid mod line og garn. Det enkle, men gode redskab gav bedre udbytte og bedre varer end de ældre redskaber. Fiske med synkenot har senere ikke været anvendt under Lofotfisket. Der kom en forbudslov af 2Ode juli 1893, hvilken blev afløst af vedtægt i henhold til den nye Lofotlovaf 6te august 1897, og vedtægten har hidindtil fastholdt forbudet mod brugen af synkenot. Mange baade er nu udrustet med baade haandsnøre, liner og garn, saa de kan fiske med det redskab, som er fordelagtigst; dette er den heldigste, men kostbareste udrustning. I senere tid drives torskefiske med line fra damp- og dæks- fartøier med doryer; sætning og trækning af linen foregaar fra doryen. Paa Søndmøre foregaar nu næsten hele torskelinefisket paa denne maade, men ogsaa udfor Vesteraalen og i Lofoten er denne maade at fiske paa i brug og bliver mer og mer al- mindelig I stor udstrækning anvendes nu dækkede, smaa, spidsstæv- nede sneiseilsbaade for garn-, line- og snørebrug i Nordland. Redskaberne sættes og trækkes fra fartøiet, og derfor bruges ikke slæbebaad eller doryer. Disse baade er mere livsikre end de aabne baade, kan drives af 3-4 mand og er forholdsvis billige at anskaffe. Denne baadtype vil maaske afløse den aabne baad ogsaa som linebaad, men det vil dog antagelig tage lang tid at indføre dem paa saadanne steder, hvor fangStpladsen er begrændset, og hvor mange fiskere deltager; thi her gjælder det at have en let baad og være fremme overalt, naar linerne er i «vase», som saa ofte hænder, ellers vil fangste11 ofte blive mager. Hvorledes der fiskedes i Lofoten omkring 180O omtaler Rathke.- «Snøreiiskerne eller de med Dybsagn maae ofte sidde hele Dagen i Baad og kaste ud og hale ind 11O til l2O faV11e Snøre for hver en eller 2 Fisk han faaer. Linefiskerne roe ud efter Middag, udsætte Linerne, roe hiem og æg11e eller sætte Agn paa næste Dags Linesæt. Næste Dags Formiddag roe de ud og op- drage Linerne, som have fisket Natten over ofte 2OO til 250 Skrei. Garnfiskerne bringe sine Garn med Dubler og Iler i Orden til at udsættes Eftermiddag og optages næste Morgen, de have ligeledes undertiden fisket til 2OO Skrei og derover for Baad. Snøre og Linefiskerne ere heldige, naar FiSkene ere hungrige og løbe efter Føde, Garnfiskerne, naar de lege eller Fiskene ere i Avledaad.» Torskefisket blev i 30-4O-aarene drevet paa en primitiv