Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/96

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest86 NORDLANDS AMT. Mindre forviklinger greies ude i baaden, ved at kappe og sam- menknobe, men efter uveir er garnene og linerne ofte saa sammen- viklede, at de maa føres til land; der kan være flere hundrede garn og liner i vase, og det er da sjelden, at de kan udgreies. Efter trækningen sætter natlinemændene ud nye liner, som de har medbragt agnede, og begiver sig hjem, medens garnmændene først maa greie sine garn, inden de kan sætte dem ud paa ny; Senere naar det bliver ‘lysere, og fisken kommer nærmere kysten, greies redskaberne ved land, og garn- og natlinemænd sætter sine redskaber om aftenen. Inden fastsat tid om eftermiddagen, forskjellig fra kl. 4 til kl. 8, maa alle redskaber være satte, og efter denne tid maa heller ikke dagliner trækkes. Naar dagline.flskeren har sat sit redskab, venter han og træk- ker efter kortere eller længere tids forløb. Slaar fisket for det ene slags brug mindre godt til det ene aar, vil man i regelen i det følgende aar forøge mængden af red- skaberne af det andet slags og omvendt. Nogle bygder holder ofte fortrinsvis paa et redskab og andre paa et andet. Fiskere fra Nordre Helgeland fogderi benytter mest garn, ligesaa de fra de indre fjorddistrikter af Søndre Helgeland og Søndre Salten. De ytre distrikter af Søndre Helgeland og det nordligste Salten bruger meget line, og fiskerne fra Lofoten og Vesteraalen har for det meste line. Dybsagnfiskerne kommer fra Nordre Helgeland, fra Bindalen og Brønnø og forøvrigt fra distrikter udenfor Nord- lands amt. Synkenofen er et meget gammelt redskab til fangst af sei. Det blev i Lofoten benyttet til fangst af skrei omkring 1845, men forseget mislykkedes 1876 blev den igjen benyttet med hel- digt resultat 1886-87 benyttedes den a-f flere fiskere, tildels med gode fangster. Under fisket i ]890 viste det sig, at kastenoten under skrei- fisket kunde have en overlegen fangstevne. Ved anbringelse af en stængenot over det smale indløb til Troldfjorden ved Raft- sundet blev den 3dje marts indfa.nget en saadan masse skrei, at der af stæ“ngetS indhold kunde optages ca. l million fisk, og endda var tilbage megen fiSk, der fik strømme ud, da stænge- noten optoges 2den april. Til optagelse af den i notstænget staaende fisk benyttede man ogsaa synkenot, der tidligere kun leilighedsvis var forsøgt under skreifisket. Det held, hvormed synkenoten blev benyttet i Trol(lfjorde11, bevirkede, at den ogsaa optoges til brug under det paafølgende rige fiske i Østnesfjorden, ogsaa der med stort udbytte Man 1agede synkenøter paa Stedet ved hjælp af sammensyede garn. Samtidig blev ogsaa stængenot paany forsøgt i Østnesfjorden, men uden held.