Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/966

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


956 NORDLANDS AMT. oppositionen, og at ministeriet maatte godtgjøre, at det havde anvendt alle midler for at beskytte britiske undersaatters sikker- hed og de britiske handelsinteresser. Han slog tillige paa, at Bodøsagen vilde virke paa parlamentets holdning, naar der blev tale om. lettelser for den norske og svenske trælasthandel. Det britiske ministerium maatte for at kunne holde sig bøie sig for oppositionens forlangende i alle punkter. Af den grund kunde, blev det forklaret, ministeriet blive tvunget til at tage forholds- regler, som det ellers ikke vilde have benyttet af egen drift. Denovan vidste, at oppositionens fører Earl Grey nærede personlig uvilje mod Carl Johan, og FitZgerald og Denovan mente, at det var hensigtsmæssigt at bevæge Earl Grey til at tage sagen op. Den britiske regjerings repræsentant raadede til at vende sig til oppositionens fører. Denovans planer var efter brev af 24de december 1820 til Sir Peter Pole’s advokat at paavirke lederne i begge parlamentets huse; ministerielle og opposition skulde i forening modsætt-e sig nedsættelse af den norske trælasttold i britiske havne. Henvendelsen til Earl Grey skulde ske med Castlereaghs vidende, saa der spilledes paa ministerielle og oppositionelle strenge til samme tid. Løsenet skulde vær-e, at man, saalænge Bodøsagen henstod uafgjort, ikke vilde tilstede noget afslag i tolden paa trælast fra Norge. Det kan dog ikke med bestemthed afgjøres, i hvilken udstrækning Denovans raad er fulgt. Af lord Greys optræden 1821 kan intet mærkes til, at han har ladet sig bruge som redskab for Denovans intriger. Det er muligt, at den paatænkte henvendelse til ham helt er udebleven. Der var i Norge udarbeidet et aktstykke, der viser sagens rette forhold, i indstillingen om Bodøsagen til kongen af 13de Oktober 182O. Det foresloges at nedsætte en kommission, der i Nordland skulde undersøge alt og tillige paadømme Helliesens forhold med vekseleu. Helliesen suspenderedes fra sin stilling, til hans sag var afgjort. 6te Oktober udfærdigedes saadant kom- missorium for sorenskriver Caspar Peter Hagerup og stiftsoverrets- prokurator Hei(lenreiCh. Indstillingen af 13de Oktober var en udførlig redegjørelse for hele sagen beregnet paa det britiske gesandtskab og paa uden- rigsministeriet i London. Aktstykket blev oversat paa engelsk og tilstillet det britiske gesandtskab, men der kan ikke paavises spor til, at gesandten og hans regjering har taget hensyn til, hvad der var fremført FitZgerald var kommen for at drive igjennem de engelske krav i Bodøsagen; her taltes kun om magt, ikke om ret. I statsraad den 28de oktober 1820 gav grev Engeström en fremstilling efter de forklaringer, der var afgivne af FitZgerald.