Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/960

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


95O NoR1)1.ANnS Amt rigsministeriet oversendte papirer, og derved givet Denovan lei- lighed til at «omarbeide) disse. Lord Castlereagh og hans juridiske raadgiver havde opgjort sin mening efter de papirer, som Denovan netop var sysselsat med at «omarbeide»; men det gjaldt nu at tvinge de engelske diplomater ind paa nye baner, og Lord Cast1ereagh, den mægtige minister, blev efterhaanden et redskab i hænderne paa en samling af smuglere. Denovan havde efter den nye plan ladet Everths navn fore- løbig gaa helt ud af forhandlingerne; og Steads kom ind i stedet. John Everths voldshandlinger maatte forbigaaes i taushed. Det var, som om handelshuset Everth rim søn ikke mere var til. Der høres ikke om den gamle Everth, der var død af sorg, om den unge Everths svagelige helbred og om den druknede kompagnon. Kun David Stead havde lidt tab og havde ret til erstatning. I en skrivelse til hofkansler grev IVetterstedt anbefalede Lord Strangford Denovan som «en engelsk kjøbmand, af de hæderligste». Den 11te september overleverede atter Lord Strangford en skarp note, hvori han krævede hurtig udlevering af de eiendele og varer, tilhørende hr. Stead, hans britiske majestæts undersaat, hvilke var lagte under beslag af den norske regjering som en følge af de retslige skridt, som denne regjering har taget imod hr. Everth, ligeledes hans britiske majestæts undersaat. De af Denovan paa Steads vegne opsummerede angivelige fordringer var i vore penge omtrent 65O 000 kr. Regningen var et eneste falsum. Denovan havde blandt de papirer, som Lord Strangford betroede ham, fundet Steads forklaring over sit tilgode- havende, med en vedføiet edelig forsikring, som Stead udfærdigede i London 1ste juni. Denne forsikring benyttede nu Denovan til at styrke sin regning, der var opgjort i Stockholm 8de september, men dateret London 1ste juni. Til yderligere betryggelse ved- lagde han en bevidnelse fra Lord Strangford, hvorefter disse poster var indtagne i de fordringer, som han den 11te september paa David Steads vegne havde oversendt til Hans majestæt kongen af Sverige og Norges regjering Enhver, som saa dette vidnes- byrd, maatte gaa ud fra, at Lord Strangford havde modtaget pa- pirerne fra foreign office i London og under dettes garanti for ægthed. Falskneriet var skammeligt, et frækt forsøg paa at kompro- mittere sit eget lands regjering og dennes repræsentant ved et fremmed hof. De dokumenter, som Lord Strangford havde modtaget fra London, og som han havde overladt Denovan, blev ombyttede med nye, som denne fandt mere hensigtsmæssige Everth havde krævet for sine varer og for sin forspildte handel en erstatning