Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/961

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1STon1E. 951 af S 32139, videre for tab i almindelighed E 50 O0O og som er- statning for fængslingen S 2O O0O, tilsammen omtrent 185000O kr. Dette papir blev henlagt for ikke videre at benyttes. I sin «omarbeidelse» forbeholdt Denovan sig ogsaa ret til erstatning af S 7000 (omtrent 126 000 kr.) for «Oscar» og dens ladning, skjønt baade skib og ladning var Stead helt uvedkom- mende. Everths regning var selv et falsum og blev derhos af Denovan dømt som et slet arbeide i denne retning. Han selv slog meget af, fra l850 000 kr. til 650 O00 kr. Alligevel var hans falskneri endnu grovere end Everths. En behandling af det Denovanske regnestykke for norske domstole vilde have blottet falskneriet; fra nu af maatte han gjøre alt, hvad der stod i hans magt, for at faa sagen afgjort ad diplomatisk, ikke ad retslig vei. Lord Strangford sendte den 12 oktober 1819 en ny forestilling, der vakte Denovans henrykkelse. Lord Strangford havde forlangt udleveringen af al den eiendom, der krævedes af Stead, under sit ansvar som britiSk minister. I statsraadsmødet i Stockholm den 25de oktober blev det befalet, at de gjenstande og varer, der var anholdte paa Bodø og tilhørte David Stead, skulde under den af den storbritanniske minister i sit hofs navn tilbudne borgen udleveres til den, som dertil maatte blive opgivet. Resolutionen meddeltes Lord Strang- ford af grev Engeström. I en kgl. resl. af 8de januar 1820 opgaves I)undas BlaCkhall som den befuldmægtige(le, der i Steads navn skulde modtage de reklamerede varer, mod fornøden sikkerhed. Blackhall var ved Steads afreise fra Bodø bleven tilbage der. Denovans opgaver over ladningerne stemte med Helliesens opgaver, da de var udarbeidede efter disse, men der var for- andringer ved varemærkerne. Det, som i Nordland var mærket E. år S., havde i hans faktura D. S. eller blot S. Hvad Everth havde opgivet som sin eiendom, reklameredes nu som tilhørende Stead, og ovenikjøbet paastod Gerss, at hverken den ene eller den anden af disse herrer var eier, men at alt tilhørte ham. I mellemtiden var der kommet til mere at tviste om. Lord Strangford, som stod i intim forbindelse med Denovan, sendte den 21de december l819 en note med høilydte klager over tolder Helliesen. For hans bestikkelighed havde lorden juridiske beviser ihænde. Helliesen havde drevet voldsomheden og uretfærdigheden saa vidt, at han i flere dage har standset ekspeditionen af et engelsk skib («Fancy») og hindret det fra at gaa under seil. De tab, som skibets eiere havde lidt som følge af denne ulovlige standsning, var uberegnelige. Handelen mellem England og en