Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/950

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


940 NORDLANDS AMT. Thomas Dac=idson, angav, instrueret af Everth, at han var ude paa hvalfangst. l de følgende dage smugledes ind rum og tobak, indkjøbt for Steads regning. Skipper-en opgav, at han kun havde ombord tomme fade til hvalspæk. Toldvæsenets vagtmand blev drukken fuld, og der blev losset tobak og rum over i en Gerss tilhørende jagt «Anna Bagge». En anden af tolderens under- ordnede, en gammel mand, blev spærret inde i kahytten. Vagt- personalet paa Nyho1men blev fordrevet derfra, medens Gerss selv optraadte med ladte pistoler. Dog lykkedes det tolder Helliesen at faa beslaglagt 1O fade bladtobak og 6Vs pibe rum. Brevvekslingen mellem Eve1-th og Gerss godtgjør, at forret- ningen var bygget paa smugleri. Hvalfangsten var et paasku(l. Gerss skriver under 14de juni 1818, at han havde begyndt at losse uden at u11derrette tolderen; man havde faaet iland 1O kasser sirup og 12 kasser rum, men saa kom tolderen og beslag- lagde lO fade tobak og Ö1Ø2 pibe rum. Helliesens optræden paadrog ham smuglernes had. Det blev vanskeligt at fortsætte med den ulovlige bedrift. Det var ikke beregnet at en saa energisk tolder skulde blande sig i de- res affærer. Det stred mod gammel praksis. Over hele Nordland blev der dengang drevet smugleri af bremere, fiensborgere og russere. «Commerce» seilede til Ishavet for at drive hvalfangst. Hvalfangsten mislykkedes Hvalerne var for vilde, mente Everth. Skibet gik da til Archa11gelsk og kom 9de november ind til Bodø med rug og blev liggende der en tid. Briggen «St. John», det andet fartøi, som afgik fra London, strandede den 29de juni ved Røst i Lofoten, men tog ikke stor skade. Skroget blev ved en auktion den 24de juli kjøbt af gjæst-giver Lorck fra Storvaagen, en mand, der havde forbindel- ser med Everth og Gerss. «St. John» blev senere reklame1-et som engelsk eiendom. Overdragelsen var kun skeet pro forma. Gerss havde underrettet tolderen om «St. John»s stranding, og denne sendte Erik Schytte til skibet. Ladningen viste sig at være større, end konossementet angav, og dette var falskt. Everth drev aabenlys traflk med Salg af ufortoldede varer. fornemmelig brændevin og sirup sendtes til Værø og Storvaagen. hvor handelsmændene eller gjæstgiverne var gode kunder. Lorck sendte et fartøi «Gabriel» til Røst og hentede et parti rum til Storvaagen. Everth kunde med grund sige, at «Nordland var et fordel- agtigt land ». Den 7de august kom det tredje fartøi, «Forsøget», under land og styrede til Storvaagen, hvor ladningen hemmelig bragtes ind paa Lorcks pakhuse. Ogsaa «Forsøget» seilede nu til Røst,