Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/948

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


938 NORDLANDS AnT. tion af 7de april 1815 fik tilladelse til at handle med saadanne varer, som agtedes gavnlige for almindelig mand. Gerss var i forlegenhed for husrum. s I 1811 havde et i 1803 oprettet trondhjemsk handels- etablissement paa Hundholmen solgt en i havnen liggende ø. Nyholmen, til staten, hvor der til stedets forsvar var anlagt et batteri og opført to mindre vaaningshuse. Gerss fik af amtmanden raadighed over de to vaaningshuse og adgang til at benytte et lidet pakhus og et baadnøst, der var Statens eiendom. Handelsetablissementet paa Hundholmen, som ønskede at standse den ubeleilige konkurrance, udnyttede til det yderste de formelle rettigheder, som det havde faaet ved etablissementets oprettelse, og var istand til at tvinge regjeringen til at yde dem sin medvirkning. Gerss opførte pakhuse for sine varer, og han sysse1satte flere skibe. I 18l6 paabegyndtes et større byggearbeide med materia- lier og arbeidere fra England. Han havde faaet tilladelse hertil af amtmanden, ikke af regjeringen, der raadede for Nyholmen. Ved Nyholmens overdragelse til Staten havde Trondhjems- etablissementet forbeholdt sig ret til at opføre pakhuse der, og faktoren paa Hundholmen, kjøbmand Jackhelln, gjorde indsigelse mod det af Gerss paabegyndte byggearbeide, da etablissementet muligens kunde ville benytte de tomter, hvorpaa der byggedes. For at faa udvist tomter til pakhuse og vaaningshuse, helst paa Nyholmen, rekvirerede amtmanden en-udmaalingsforretning. men fogden negtede paa den trondhjemske faktors protest at afholde forretningen. Gerss søgte da at faa kjøbe eller leie sta- tens bygninger paa Nyholmen, men armédepartementet vilde ikke tilstede dette. Sandsynligvis var det departementets mening, at den ny- ansatte tolder i kjøbstaden Bodø, Henrik Helliesen-, skulde bo i de Staten tilhørende bygninger paa Nyholmen. Eierne af Hundholmen ønskede at fordrive Gerss, og der ulmede skinsyge mod de fremmede, der havde aabnet den nye handeL Finansdepartementet mente i 1817, at det var rigtigst, at Statens bygninger paa Nyholmen blev ryddiggjorte af Gerss til næste aars juli maaned; de skulde overlades tolderen til beboelse mod aarlig leie. Gerss blev dog fremdeles vel behandlet af finansdepartemen- tet, han fik en norsk borgere rettigheder til varers indførsel, naar han tog borgerskab i Bodø, og det blev tilsikret ham, at han indtil videre kunde lade de opførte brygger blive staaende Den 24de september l8l8 foregik en udkasteIsesforretning,