Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/934

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


924 NORDLANDS AMT. «Vi Fredrik den tredje gjør alle vitterligt, at eftersom os elskelig Preben von Ahnen for os underdanigst haver ladet an- drage, at han tilsinds er med andre participanter et kompagnie i Nordlandene at oprette, hvorved varer kunde forhandles og i penge gjøres, som hidtil er bortkast, og næring derved i landet skaffes, underdanigst derfor begjærendes, at hannem derpaa nogen privilegier maatte forundes, da have vi naadigst bevilget, ligesom vi hermed bevilge og tillade, at han til den brug maa kjøbe og afhandle kronens undersaattere, hvem han 1yster, den ravn (rogn), som i torsken findes, saa og med fremmede skibe den uden riget at udføre, hvor profit derpaa er at hente, dog at hver tønde ravn, som udføres, skal gives til told lige med saltet fisk.» I 1663 fik han tilladelse til at oprette et hvalfangerselskab med deltagere fortrinsvis fra Bergen og Trondhjem; men hvis der i disse byer var for faa til at faa driften igang, maatte han tage deltagere fra andre steder. Selskabet skulde have toldfrihed i 3 aar, og fremmede arbeidere i selskabets tjeneste skulde have skattefrihed; men ingen udlænding skulde uden kongens specielle tilladelse drive hvalfangst. Selskabet fik ogsaa eneret til at kjøbe spermacet eller hvalrav. I 1664 meldte han, at der ikke kan opdrives et tilstrækkeligt antal deltagere, og han fik da til- ladelse til at tage baade uden- og indenlandske mænd med som participanter, og han fik toldfrihed i en række af aar. Andres hvalfangst blev forbudt. Preben von Ahnens hvalfangerselskab kom neppe istand eller fortsatte ikke længe driften trods de pri- vil“egier, som blev indrømmet. Maaske efter von Ahnens forslag blev i hans embedstid den første postgang oprettet i Nordland; tidligere standsede den faste postforbindelse med Trondhjem og gik ikke længer nord. Efter for- ordning af 20de marts 1663 blev postgangen udvidet til Nordland og Finmarken med Bodø gaard som udgangspunkt Paa gaarden skulde der være «6 eller 9 karle, hvoraf halvdelen skulde føre posten nord til fogedgaarden Ervik i Trondenes, og 3 mand der- fra til Finmarken. Det halve mandskab skulde føre den sydover fra Bodø til Dønnes eller Nesne og 3 mand derfra til Namdalen og Trondhjem, alt uden tyngde for almuen; dog skulde de for- muende give fra 8 mark til et pund fisk». Med geistligheden i Nordland havde von Ahnen forskjellige stridigheder, saaledes om grændsen mellem præstegaarden og amtmandsgaarden i Bodin, om geistlighedens indtægter og om ansættelse af præsten Petter Dass, digter, topograf og præst, l647-1707, har sin plads i Nordlands historie paa grund af den indflydelse, han har