Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/933

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-IISTORIE. 923 klima end finnerne. Styrken har sa-ndsynligvis været sammensat af udskrevne (bønder), finner og maaske hvervede (hustropper). Da disse tomter er nedgravede til en fods dybde, er de sikkerligen bragt istand paa en tid af aaret, da marken var fri for sne og jorden uden tæle. Det vilde være et stort og unyt- tigt arbeide at grave sig gjennem sneen og ned til l fods dybde i marken for der at gjøre en teltplads. Ei heller er det godt muligt, at der paa forhaand gjordes istand og holdtes ryddig telt- plads om sommeren eller høsten, især da teltpladsen kun ligger 12 km. fra Nasa værk, da istandbringelsen af saadan leirplads lang tid i forveien let vilde blive bemærket. Sandsynligvis har Preben von Ahnen draget den lige vei gjennem Saltdalen og Lønsda1en til sin leirplads øverst i Løns- dalen, som af kaptein Lund antaget. At urskogen i Lønsdalen skulde have været saa tæt, at l0O mand ikke kunde komme frem, synes lidet rimeligt. Der er vistnok skog i den nedre del af Lønsdaleu’, men denne skog eller andre skoge i Nordland har neppe været saa tætte, at de af denne grund ikke var farbare. De svenske flnner har sikkerligen hilset ødelæggelsen af Nasa sølvværk med oprigtig glæde. Aldrig har, siger P. ]J(B8t(ldí2lS i sin journal over missionsreiser i Lappmarken 1833, et fiendtligt angreb været mere velgjørende for et land end danskernes var for Arjepluog, da de ødelagde Nasafjelds sølvværk. Det skulde paa denne maade ikke have varet længe, førend finnerne var blevet udryddede. Finnerne var nemlig blevet mishandlede og overanstrængte paa uhørt maade af forvalterne, hvorom Læstadius nærmere berette1-. Da Trondhjems len var afstaaet til Sverige ved freden til Roskilde, udnævntes Preben von Ahnen sammen med Peder Vibe og Jørgen Bjelke til grændsekommissær, men da krigen atter brød ud i 1658 deltog han i felttoget i det trondhjemske med 299 soldater fra Nordlaud, hvilke stødte til de bergenhusiske tropper. Det sees, at Reinhold von Hoven og Preben von Ahnen den 22de Oktober sendte en trommeslager ned til svenskerne, der holdt Trondhjem besat, og opfordrede Stiernskjöl(l til at over- give byen, ligesom Preben von Ahnen og Jacob Due var gidsler i Trondhjem, før Svenskerne den 11te december 1658 overgav byen. Nordlandske soldater synes efter dette at have deltaget i Trondhjems beleiring. Som før berørt var von Ahnen virksom for at udnytte Nordlands næringsveie Han dannede et selskab for at skaffe afsætning for den nordlandske torskerogn, som før ikke synes at have udgjort nogen egentlig handelsvare, maaske blev den brugt i Nordland som meldrygsel. Bevilgningen til rognhandelen er fra 1658 og bestemmer: