Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/935

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1sTomE. 925 øvet ved sin digtning, og for den fremragende plads, han har i literaturhistorien. Om Petter Dass har Sønnesønnen Albert Dass fortalt i sin udgave af «Nordlands Trompet»; der er nogle feilagtige aars- angivelser, som imidlertid er berig1igede. Welhaven har i et arbeide «Digteren paa Alstahaug»i omtalt Petter Dass’s digtning som et friskt skud midt i en pedantisk tidsalder, der var optaget af laugsvæsen. Rektor Ex-ichsen, som særlig har studeret Petter Dass’s liv og digtning, og hvis arbeider om Petter Dass nedenfor er benyttet, siger om hans sange, at de «taaler sammenligning med de ypperste skrifter, vor literatur har at opvise i den retning. Der er i disse sange en rigdom paa tanker, en færdighed i den poetiske behandling, en varme og hjertelighed i foredraget, som for hine tider i sandhed var et særsyn». Petter Dass fødtes i 1647 paa gaarden Nord-Herø, som da hørte til Alstahaug præstegjeld. Han var søn af Petter Don-Dass eller Dundas, som omkring aar 1630 var indvandret til Bergen fra Skotland. Maaske har faderens navn været Petter Dass, men er, til adskillelse fra andre borgere af samme navn, kaldt Don-Dass, fordi han kom fra Dundee. Don-Dass kom til Helge- land, hvor han i l646 egtede Maren Fal(-h, datter af foged Petter Falch paa Nord-Herø; Don-Dass bosatte sig her paa Nord- Herø, hvor deres ældste søn Petter Dass fødtes i l647. I syvaars- alderen mistede Petter Dass sin far og blev sendt til Nærø til sognepræst Niels Mikkelsen Arctander, som var gift med hans mors søster. Her blev han undervist, indtil han i l66O sendtes til Bergen, hvor han i 5 aar gik paa Bergens kathedralskole. Paa den tid var der flere dnelige lærere ved denne skole, og vistnok har Petter Dass her erhvervet sig sin dygtighed i det latinske sprog, som han har benyttet i forskjellige poetiske og prosaiske frembringelser. Han blev student i l665 og er indskrevet ved universitetet 20de juli 1666. I Kjøbenhavn havde han vanske- ligt ved at slaa sig igjennem: Alting var tomt i Lon1men, Sorrig var i min Hu, En Skilling var kjærkommen, Ja som en Daler nu, skriver han i sin beretning om sit levnetsløb. Han blev kun to aar i Kjøbenhavn Han kom som huslærer til Vefsen hos præsten Jacob Wirt- mand, hvis steddatter Mai-gi-ethe Andersdatte“r nogle aar senere blev hans hustru. Efter kongebrev af l7de september 1673 har der mellem Petter Dass og hans trolovede fæstemø hersket et altfor fortro1igt forhold; men efter brevet maatte han desuagtet til