Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/928

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


918 NORDLANDS AMT. Schnitlers fortolkning af Junkerdalens navn er, som andet- steds omtalt, neppe rigtig. Endnu nævnes «Skandsen» ved Saldalselvens udløb i fjor- den, som det sted, hvor junkeren samlede sin trop, og J unker- dalen som det sted, hvorfra han foretog sit indfald i Sverige. Den paa Fiskvaagbakken opførte Skandse af furutømmer «med 4 vide Bolværker», vides intet andet sted omtalt, og heller ikke sagnet vides at berette noget om den. Om Nasafjeld beretter major SChnitler videre: «Nordest i Helgelands Fogderie østenfor Nordre Raens Fjord, nærved Grændsen, er et, navnlig Nasa-Fjeld eller Sølva-Vara, hvor en Slags Sølv-Malm skal findes. For en 7O Aar siden have de Svenske foretaget der et Brug, og arbeidet sig paa dette Fjeld ned i en Grube, hvorfra de om Vinteren førte Malmen østover Fjeldkjølen til en Smeltehytte i Pitå Lapmark, ved hvil- ken en liden Hytte blev bygget, og deraf indtil denne Dag bliver kaldet Hytte-Kirken. Men den Tids Amtmand, Preben von Ahnen, foer med en Del Norske Folk over og ødelagde baade Gruben og Hytten; og siden har ingen, hverken paa den Konge- lige Norske eller Svenske Side befattet sig dermed.» I vidneforklaringen om grændserne mellem Salten og den svenske Lappmark for grændsekommissionen af l743’heder det: «Saltelven opkommer i Øster udaf en Dal i Grændse-Gangen, Junkerdal, som har sit Navn deraf, at Aar 1675 (ɔ: 1657) omtrent har Amtmanden den Tid over Nordlandene, Preben von Ahnen, gaaet igjennem denne Grændse-Dal med en Del udskrevne Land-Soldater ind i Sveriges Pita Lapmark og ladet brænde deres Smelte-Hytte.» S(-hnitler bygger her i sin beskrivelse øiensynlig paa vidnerne i Saltdalen; aarstallet for toget er feilagtig baade i vidnefor- klaringen og i beskrivelsen. I afhandlingen i «Budstikken» l824: «Noget om Nordlandene, især om Saltens fogderi, skrevet 179O» for-tælles, hvorledes Saltdalens folk fik tilladelse til at opføre sin egen kirke: «Denne blev dem tilvirket 1658 af daværende amtmand Preben von Ahnen for deres viste færdighed saavel ved en skandses anlæg nær ved det sted, hvor kirken nu staar, som endnu sees, at modtage de svenske, hvis ankomst man frygtede fol-, som og derved, at de fulgte ham op tilfjelds, lige til en dal, der grændser nær til Sverige og ligger 6 mil op fra sjøen. I denne dal slog amt- manden sin leir, som siden er kaldet Junkerdal, saasom man i de tider kaldte amtmændene junkere. Da ingen fiende kom, og toget var tilende, udbad almuen sig denne tilladelse udvirket for at undgaa den besværlige reise til Skjerstad kirke, som de hidtil havde søgt, og som ligger 2 lange mil fra Saltdalen.