Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/738

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


728 NORDLANDS AMT. Da det norske telegrafvæsen i 1905 var 50 aar gammelt, anførtes for sidste driftsaar: Linjernes (stolperækkernes) længde var 13197 km. (heraf var te1egraf 5129, telefou 3 556, baade telegraf og telefon 4512), der var 941 km. kabel. Telegraftraadenes længde var 19209 km., hvoraf 703 km. kabel. Telefontraadenes længde var 29 269 km., hvoraf 877 km. kabel. W Abonnentlinjernes længde var 63l km. Abonnentledningernes længde var 51 000 km. Anlægsomkostninger var 19 688 50O kr. Driftsindtægter var 36l5070 kr., udgifter 2 67021l kr. Telegrammernes antal var: indenlandske 137O 235, uden- landske 905 768, transit 554, tilsammen 2 276 557. Telefonsamtalernes antal (interurbane) var: indenlandske 2025977, udenlandske 55 023, tilsammen 2081000. Stationernes antal var ved udgangen af november maaned i 1904 838, deraf 29 opsynS- og talestationer. Personalet udgjorde 1 936 funktionærer (deraf 64O kommu- nale), 3O0 bud og l63 faste arbeidere. Ved storthingets beslutning af 28de november W1865 blev der, som berørt bevilget 1120 000 kr. til telegrafer og deraf 532 00O kr. til istandbringelse af en telegrafforbindelse mellem Namsos, det nordligste punkt, hvortil telegrafnettet da var naaet, og Lofoten. Sommeren 1866 blev benyttet til befaringer, udstik- ninger og fremskaffen af materiel og i løbet af sommeren og efteraaret 1867 blev telegrafanlægget med en 3-slaaet ledning af 3-mm. jerntraad færdigbygget fra Namsos til Bodø. 1ste december l867 blev telegrafstationerne Ve]Tsen (nu Mosjøen), Ranen (nu Hem- nes) og Bodø aabnede. I 1868 fortsattes anlægget til Lofoten. I 1874 og 1875 blev der anbragt en ny 5.3 mm. jerntraad mellem Trondhjem og Lødingen paa den samme stolperække, som bærer den forannævnte treslaaede traad, der ogsaa udgaar fra Trondhjem. Den sidst anbragte ledning anvendes nu næsten udeluk- kende til telegramekspeditionen mellem Trondhjem og Lødingen og danner derved forbindelsen mellem telegrafnettet i det syd- lige Norge og de vidt forgrenede net i Lofoten, Vesteraalen, 0foten og Tromsø samt Finmarkens amt, der støder sammen i Lødingen. Den anden ledning benyttes til telegramudvekslingen mellem Trondhjem samt Lødingen og de mellemliggende steder samt mellem disse indbyrdes Fra disse mellemliggende steder forgrener der sig i kystdistrikterne et betydeligt net af telegraf- og telefonlinjer.