Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/737

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNlKA’I’IONSMIDLER. 727 fra kysten. Gj(esWoær er Norges og tillige jordens nordligste- telegrafstation paa 7l gr. 5 m. n. br. I 1888 fandt en betydelig takstneds(ettel-se sted for den indenlandske telegrafkorrespondance. Før kostede telegram- met 1 kr., senere 50 øre for 1O ord og 5 øre for hvert ord mere. Korrespondancen steg da i de første aar med 74.3 pct. og indtægterne med 13 pct. I l880 kom telejonen i brug her i 1andet, idet det ameri- kanske Bell Telephone Company da anlagde abonnentnet i Kri- stiania og Drammen. I l881 fremkom og vedtoges en lov om eneret for Staten til befordring af meddelelser ved hjælp af telegraflinjer og lignende anlæg, idet der dog gjordes undtagelse for telefonanlæg inden et herreds eller en kommunes grændser. Der gik flere aar hen, inden staten benyttede sin ret til at bygge telefonlinjer. Den første byggedes i 1886 fra Tonsaasen til Fa- gernes i Valdres. I 1891 bevilgedes til anlæg af en telefonlinje fra Kristiania til rigsgrændsen ved Magnor med tilknytning der til ten svensk ledning til Stockholm, den første internationale telefonforbindelse og tillige den første egentlige samtaletelefonlinje ber i landet, anlagt for offentlig regning. Den blev færdig i 1893, og dens drift overtoges af telegrafvæsenet selv i 1896, da en rigstelefonstation blev oprettet i Kristiania i det aar. Det var en vanskelig opgave at ordne det offentliges forhold til telefonvæsenet, der havde udviklet sig stærkt. Det var nød- vendigt for det offentlige at træffe et valg mellem enten at over- tage telefondriften eller definitivt at overlade den til de private i fuld udstrækning. “„ I februar 1894 forelaa forslag til plan for -istandbringelse af en rigstelefon i forbindelse med rigstelegrafen og“ under telegraf- væsenets bestyrelse samt udkast til en ny lov for telegraf- og telefondrift. De lokale telefonforbindelser forudsattes fremde- les i nogen udstrækning at kunne overlades til privat drift. En væsentlig del af dette forslag vedtoges af storthinget,“ som i 1895 bevilgede midler til en række betydningsfulde tele- fonlinjer. Henimod udgangen af aaret 19O0 blev Kristianias telefonforbindelser med Trondhjem og Bergen fuldførte, og samme aar aabnedes ogsaa telefonforbindelsen med Danmark gjennem Sverige. Det første forsøg med «t1-aadløs telegrafering» (guisttelegrafi) er gjort mellem Sørvaagen og Røst i Lofoten (afstand ca. 6O km.), hvor der er etableret saadan forbindelse fra 1ste mai 1906. Det planlagte telelegraf- og langlinjetelefonnet i landet søn- denfor Nordland er nu for den væsentligere del fuldført. I de nordlige landsdele er der endnu mange krav at tilfredsstille.