Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/730

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


720 NORDLANDS AMT. efter ligesom alt en tid lang er skeet», skulde gaa 8 a 9 gange om aaret nordover. Der ansattes postbønder, og posten gik da fra Trondhjem til Alten. Derhos var der en bipost mellem Vik i Steigen og Kirkevaag i Vaa-gan i Lofoten, hvorfra igjen gik bipost vestover til Buksnes og nordover gjennem Østnesfjorden og over Higravseidet til Hadsel, medens en tidligere rute iVester- aalen blev sløifet. Postaabnere var ofte sognepræsterne. Postbønderne tog det ofte let med at føre posten. Sogne- præsten iAlten klager i l775 over, at postførerne gav sig saa god tid paa Helgeland, saa posten blev indtil 2 maaneder forsinket, fordi de drev handel ogi juletiden med «deres medhavende violin opvartede med musik i honnette folks huse». Postførerne i Lofoten tog det ogsaa rolig. Saaledes laa posten i Vaagan fra midten af november 1789 til januar 1790, fordi postførerne paa Haversand ansaa det for mere nødvendigt at reise «tilskogs at hugge brændeved» end at føre posten t-il Steigen. “ Plakat af 10de november 1804 bestemte, at posten skulde afgaa hver 3dje uge, eller 17-18 gange aarlig, fra Nordlands postkontor, Terraak i Bindal, til Hundholmen (Bodø), derfra til Tromsø og videre nordover. Paa hvert hovedpoststed ansattes 1 postfører med 2 rorskarle. Posten gik paa en bestemt dag fra Nordlands postkontor, fra de øvrige steder ikke senere end 48 timer, efterat posten sydfra var kommen. Men i daarligt veir hændte det ofte, at posten blev 8 og l4 dage forsinket. Sydover gik ingen post paa bestemte dage, men den befordredes af de samme folk paa retur, saa posten blev meget længere paa sydturen end nordover. Postaabnerier blev oprettet mellem ho- vedstationerne, Nordlands postkontor, Bodø, Tromsø, -Alten og Vardø, og fra Bø i Steigen gik bipost som før til Vaagan. D I Lofoten og Vesteraalen bibeholdtes den gamle rute til Buksnes og til Hadsel over Higravseidet. Baadposten forliste i Vestfjorden den 3dje december 1803; ligesaa forliste den i 1822 og 1824. Længere end til Hadsel og Buksnes gik posten ikke endnu i 1827. Efter kongelig resolution af 17de august 183O skulde posten gaa fra Nordlands postkontor hveranden uge til Bodø, fordi denne kjøbstad ikke som de andre kjøbstæder nordenfor kunde benytte den saakaldte fje1dpost over Haparanda (se Tromsø amts be- skrivelse). I l829 bragtes paa bane bipost fra Hadseløen til Sortland og derfra til Alsvaag og videre til Risøhavn paa Andøen. Der hengik dog nogen tid, førend denne bipost kom istand. Endnu i 1835 skriver sognepræsten i Bø til sognepræsten i