Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest6O NoR1)1.AN1)s AMT. Udenfor Andenes faaes paa line følgende 16 forskjellige sorter fisk: brosme, birkelange, norsk lange, uer, kveite, torsk, fleksteinbit, grundsteinbit eller blaasteinbit, huldresteinbit eller svartsteinbit, sei, hyse, flyndre, svartkveite, skate, stavsild, hav- mus eller sjømus. Sommerfisket og høstfisket drives i Vesteraalen i Dverberg, Øksnes, Bø og Hadsel herreder efter la-nge, brosme, torsk, kveite, hyse og uer. Fisket foregaar med line, fornemmelig i maanederne april til august, paa stort dyb, helt fra 80-30O favne, paa eg- gene eller havbrunene efter bestemte med paa aabne baade lige til 8--lO miles seilads fra land. Desuden er de herhen hørende fiskerier af vigtighed for Værø og især for Røst, samt for Borge og udsiden af Lofotøerne. Ogsaa ved kysterne af Salten fogderi er de vigtige. Vigtige er de ogsaa for Trænen og Lurø, Melø og Rødø; for fjordherreder, som Mo og Hemnes, har de ikke nævneværdig betydning I Søndre Helgeland er de af betydning for Herø og Vega. Det vil i det hele sige, at for alle de øherreder, hvis kyst ligger langt ud mod havet-, er de vigtige, og desto vigtigere jo længere ude. I fjordherrederne har de mindre betydning, dog er uerfisket og tildels seifisket ikke uvigtige. Paa indsiden af Lofoten, hvor de store skreiflskerier foregaar, er sommerfisket af liden vigtighed. Det kan hænde, at der kommer sei ind paa Vestfjorden paa ind- siden af Lofoten, saa der fiskes med synkenot, men ellers er tilgangen paa fisk paa fiskeværene paa Lofotens indside knap om sommeren. Ud imod havet paa Lofotens udside er det, som nævnt, anderledes. I Lofoten og Vesteraalen har disse fiskerier taget stærkest opsving Grundene hertil er, at hjemmefolket i større udstræk- ning deltager i fisket, og desuden har paa de bedste fiskepladse tilstromningen af udenbygds fiskere øget. Dette gjælder navnlig Dverberg med fisl(eværene Andenes og Bleik samt Røst og Bø. Dernæst er der anskaffet større og bedre baade, navnlig dæks- baade, som har gjort det muligt at opsøge fisken længere fra land, end det var muligt med de aabne baade. I de senere aar har dernæst priserne paa fisk været usædvanlig høie. Sommeren 1903 var kveitefangsten god hele sommeren, sær- lig ude paa bankerne. Kveitens gjennemsnitsvægt var ca. 6O kg., og den var fyldig. Prisen var kun 2O øre pr. kg. Med de voldsomt høie priser paa Rest, 6() øre pr. kg. kveite i 1907, bli- ver dette meget lønnende. Trænen og SelVær har ogsaa faaet mere og mere betydning som fiskepladse, idet der her foregaar ikke blot rige vinter- fiskerier, men ogsaa meget godt sommer- og bankfiske og med et stedse stigende antal fiskere.