Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/683

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUTIKATIONSMIDLER. 673 trække for Kolbein i Bindalsfjorden, der ansaaes for grændsen for den mulige færdsel tillands mod nord uden at passere længere strækninger tilsjøs. Fra Aargaard til Hammerfest ansloges længden til 75 mil, og da det antoges, at 12 mil kunde i gjennemsnit tilbagelægges paa 24 timer, vilde man fra midten af mai til midten af august, da nætterne er lyse, kunne reise denne strækning paa 6Vs døgn. De to i l826 anskaffede dampskibe «Constitutionen» og «Prins Carl» gik i rute fra Kristiansand rundt Kristianiafjorden, Gøte- berg og Kjøbenhavn. Deres anskaffelse havde foraarsaget ube- hageligheder som en rigsretsdom. Paa Storthinget i 1827 fore- slog repræsentanten bergraad P. Petersen ved offentlig auktion at sælge de to af regjeringen anskaffede dampfartøier. 183O frem- satte P. J . Fauchald forslag om ved auktion at sælge det ene af de staten tilhørende dampskibe, og repræsentanten E. O. Moe fore- slog at indhente oplysninger, og hvis det viste sig, at udgifterne betydelig oversteg indtægterne, skulde begge dampfartøier sælges for den pris, der kunde erholdes. F auchald siger i sit skriftlige votum, at det forekommer ham at være én art luksus for Statens regning at holde tvende da1npbaade. . Paa Storthinget i 1836 foreslog amtmand P. G. Blom under- søgt, om et dampfartøi til posten og de reisendes befordring mellem Hammerfest og Trondhjem maatte være anvendeligt, hvad det vilde koste, og om udgifterne kunde ventes at blive ’dæk- kede ved besparelsen i postbefordringen og de reisendes bidrag. Ogsaa Anfon Jona-S Hielm fremsatte et lignende forslag og ytrede, at der ikke burde være spørgsmaal om nogen fordel for statskas- sen. Man tilfredsstillede kun et simpelt retfærdigt krav af hine fjerne dele af vort fædreland. F orbindelsen mellem Paris og Konstantinopel var nu lettere end med Finmarken. Imidlertid blev Storthinget opløst, og paa det overordentlige storthing 1836 -37 udtalte Foss, at der burde anskaffes et større dampfartøi, mindst paa 70 à 8O hestekræfter. Hans forslag om bevilgning til et saadant af 45000 spd. bifaldtes mod 15 stemmer. Imidlertid havde kongen allerede ved resolution af 3Ote marts 1886 «befalet» regjeringen at afgive en betænkning om regulær dampfart mellem Kristiansand og Bergen, Bergen og Trondhjem samt Trondhjem og Hammerfest. . Finansdepartementet, under hvem dampfarten hørte, havde intet kjendskab til befalingen, før den meddeltes det, og stor- thinget var uvidende om befalingen, da det behandlede sin an- modning til regjeringen. I juni havde finansdepartementet be- tænkningen færdig og sendte den til thinget. Men dettes uventede opløsning hindrede sagens behandling, og først paa det overordentlige storthing 1836-37 fandt den sin afgjørelse. Skibet, 4:3 - Nordlands amt II.