Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/648

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest638 NORDLANDS AMT. kuperet lænde til henimod Haap1aes sæter, hvor linjen trækker sig noget ind fra elven. i Linjen fortsætter langs skraane11de lier forbi Melingsmoen og op til sammenløbet mellem Nam“s-en og Melingsaaen, hvor den for- lader hovedvasdraget og føres op langs Melingsaaen ca. 1.5 km., saa ind i et nyt bivasdrag, Smalaaselven, til Smalaasvatn. Linjen fort- sætter langs Vandets vestside, derfra langs Sfor(iernsbækken op til Stor-øern og Kvern(jern. Ca. 1 km. nordenfor Kverntjern naar linjen ad et lavt myrdrag vand-skjellet mellem Namdalen og Ve.fsen, 3l2 m. o. h., og en kort nedstigning bringer den over til Store Majavatn. Linjen fortsætter langs østsiden af vandet, passerer Tomas- vatnelven og naar straks nordenfor til det høieste punkt af denne fjeldovergang, 324 m. o. h., og naar saa nordenden af vandet. Gjennem en indenfor elveosen liggende forsænkning forlader linjen Majavatn, og nedstigningen mod Vefsen begynder. Linjen gaar i billigt terræn om Svarttjern i retning mod Kap-fjeldli, sæn- ker sig østenom Lille Majavatn, Sej’rivafn og Heri-ingvatn, men vestenom HalvarsØern, heier saa ca. 1.5 km. nordenfor tjernet af mod øst og faar her i en sving rundt et fjeldstykke en tunnel, 170 m. lang. Linjen fortsætter nordover med fald forbi pladsen Svermingvik, derpaa over ta11gen mellem Store Svem1ingvatn og Baad- skarvand, videre østenom Lille Svemcingvatn frem til pladsen Nøstet ved sammes nordre ende. Senere forlader linjen dalbunden og fortsætter til den ved Kapskarmo atter nærmer sig elven, følger saa denne, til den kommer ned paa fladlændet søndenfor Svem1ingdal. Efter en 40m. lang tunnel fortsætter linjen langs elven, idet 3 tunneler fore- l(ommer, 190 m., 130 m. og 12O m. lange. I nærheden af Bog- jjeldmoen passeres Susenelven (Hatfjeldvasdraget) ved en bro, og kort efter Ve.fsenelven ved en mindre bro. Linjen gaar nu forbi Narlstmoen, Lassegaarden og de Svenning- dalens sølvgruber tilhørende bygningen Linjen fortsætter i fjeld- terræn langs elven forbi F ellingfors til gaarden Finaas. Mellem disse stationer er 4 tunneler, 230 m., 15 m., 40 m. og 5O m. lange. Ca. l km. nordenfor Finaas station er atter en tunnel, 80 m. lang. Linjen gaar østenom Hvalryg, følger elven og gaar østenomLaksjorsmoeV1, fortsætter med bugtet trace nedover langs elven med 2 tunneler, 21O m. og 50 m. lange, gaar saa vestenom Nordre Laks.fors og ved Spelrem over Ve-fsenelven paa en bro. Linjen fortsætter paa elvens østside, vestenom Faldmo og Eiterstrøm, har her en tunnel, l5O m. lang, gaar mellem husene paa Ra1maa og østenom For9ordel. Med fald og meget bugtet tracé gaar linjen videre, faar 2 tunneler, 365 m. og 4O m. lange. Linjen fortsætter østenom Rosvold og Skogspladsene, passerer vandrenden og turbinledningen