Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/646

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


636 NoRm.AN1)S AMT. synes at være rigere end den ved Ruotevare og uden nævne- værdig titan. “ Pr0jekterede banet Til de projekterede store stambaner hører planen om en bane fra HelI-Sunnanbanens endepunkt Sunnan i Nordre Trondhjems amt med endepunkt i Røsvik i Sør- folden og med sidelinjer til Bodø og til BOIlCS])G8SBt ved den svenske grændse i Ranen. Undersøgelse af denne NordIandsbane har paagaaet i en aarrække, idet der paa undersøgelsesbudgetterne fra 1892 til 1900 er opført en bevilgning af tilsammen 74000 kr. En oversigt over den vei, en saadan bane vilde komme til at følge efter den foreliggende undersøgelse, og omkostninger ved samme meddeles nedenfor. Beregningen af omkostningerne gjælder en bredsporet Nord- landsbane efter linjen fra Grong til Røsvik og Bodø med for- grening til rigSgrændsen over Bonespasset i Ranen. Udstikningen af denne Nordla11dsbane begyndte i 1892 og blev med afbrydelser fortsat indtil 1900. Nordlands-banen fra Sum-an stafion er delt i disse parcellers: Sunnan-Snaasen-Grong . . 79.2 km. Grong-Mosjøen (Vefsen). . .191.2- » Mosjøen-Mo (Ranen-) . . 92.2 » Mo--Rognan (Salten) . . . l54.3 » Rognan-Fauske . . . 25.8 » Fauske-RøSvik . . . . 29.4 » Sum 572.1 km. Hertil kommer alternativet til Bodø og forgreningen til rigs- grændsen: G Fauske-Bodø ......... 65.0 km. Pista iDunderlandsdalen--Bonespa1sset 34.3 » For den hele NordlandSbane er behandlet 67l.4 km. bane. Linjen fra Sa)man station over Snaasen til Grong, 79.2 km. lang, fører ved Smman station over SnaaSenvatus udløb og følger sydsiden af vandet til Reiilo i et kuperet terræn og gaar videre til Klingen, og saa efter stranden forbi Tiltne.s-gaardene, Str-inden og Valø om Vikran, Strømmoviken, Heggebakmoen og Strindmoen til bunden af .]ørsta(l1;iken herfra gjennem dalføret om JøY-stad og Brunstad til Gram Mellem Gran og Sand):es passeres GraHseluen paa bro, og ved Sem kommer linjen til Snaasenvatns østlige ende. For at komme over til Namsenelvens dalføre følges den for- sænkning, hvori hovedveien over Snaasenh(Wia er lagt.