Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/639

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNlKA’I’IONSMIDLER. 629 0verført kr. 162 553000, kr. 306 359000 hvis herfra trækkes den bereg- nede indløsningssum for bo- lagets stamaktier .... » l40625 0O0 » 14O 625000 vil Staten erholde som gevinst ved de to indløsningstider kr. 21828 00O kr. 165 734 0OO St-aten kan ved begge disse tidspunkter komme i besiddelse af hele eiendomsretten til alle de paagjældende malmleier og des- uden har erholdt en paa royalty og øgede jernbaneindtægter- op- tjent kapital, alt uden at udbetale noget kontant pengebeløb eller paatage sig nogen risiko. Ved udnyttelse af en fragtkontrakt har den svenske stat sikrei sig en medeiers ret, og desuden sikret sig, at bergværket inden en tidsfrist uden noget økonomisk offer i sin helhed kan overta-ges af staten. Sulitelmfiba11e11 er bygget helt for privat regning, efterat et andragende fra «Skånska S’uperfosfat & Svofelsyre-Fabriks Aktie- bolaget» af 26de februar 1889 til departementet for de offent- lige arbeider om koncession paa anlæg og drift af en lokomotiv- jernbane fra Sjønstaa ved Øvrevatn til Hellarmobugten ved Langevatn i Skjerstad herred i Saltens fogderi under forudsæt- ning af kr. 10O O00 i statsbidrag til banen ikke blev anbefalet. Banen er bygget for transport af kobberholdig svovlkis fra Sulitelma gruber. v Ved skrivelse fra bolaget af 28de februar 1893, fremsendt gjen- nem amtmanden i Nordlands amt til arbeidsdepartementet, an- søgtes der om tilladelSe til at fragte passagerer og gods paa banen mod afgift. Med en senere skrivelse fra bolaget af 20de juli s. a. fremsattes ønsket om naadigst koneession paa bane11, hvis det ikke lod sig gjennemføre efter skrivelse af 28de februar 1893. Koncession meddeltes ved kgl. resl. af 7de september 1894, og banen aabnedes for almindelig traf-ik fra 26de juni 1896. Banen er 13.1 km. lang“med en sporvidde af 0.75 m., 15.9 kg. skinnevægt pr. løbende meter og samlet sporlængde l3.852 km. Anlægskapitalen udgjorde 566 788. kr. Stationerne er Sjønstaa og Hellarmo. Om banens konstruktion kan oplyses: Planeringens kronbredde udgjør paa fy1dinger . 2.75 m. - - -- W i jordskjæringer . l 3.25 » - -- - i fjeldskjæringer . 2.75 » Samt1ige spors længde (iberegnet sidespor) .... 13852 » Skinnevægt ............. 15.9 kg. Sleepers, antal . . . . 23 300