Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/638

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


628 NoHm.ANns Amt Efter denne bliver -den svenske stat eier af halvparten af foretagendet, idet den har faaet overdraget lpi-efere“neeaktier til- et beløb af 4O millioner kr., medens stamaktierne, 4O millioner kr.,- indehaves af de ældre eiere. Indtil l937 skal der af bolagets gevinst først, før stamaktierne faar udbytte, til Staten erlægges en aarlig dividende for preferenceaktierne med et beløb, der svarer til en afgift (royalty) pr. ton malm paa halvdelen af den kvantitet, som hvert aar brydes og bortføres fra Kirunavare og Gellivare gruber. “ Denne afgift er for kirunamalmen indtil l927 kr. 1.00, l928-32 kr. 1.5O og for l932-37 kr. 2.00, alt pr. ton, og for gellivaremalm det halve. Efter l937 skal preferenceaktierne og stamaktierne være ligestillede med hensyn til dividende af den ved bolagets virksomhed opstaaede gevinst. Endvidere er den totale malmbrydning i Kirunavare indtil 1937 begrændset til 90 OO0OOO -tons og Gellivare til 22 500 00O. Ved udgangen af aaret 1932 skal Staten have ret til at indløse de aktier i foretagenderne, som ’eies af medkontra- henterne. Indløsningssummen fastslaaes efter nærmere regler og efter de sidste aars udbytte af et skjøn af uvillige mænd. Lignende indløsningsret har staten ogsaa ret til ved ud- gangen af 1942. Staten forpligter sig til under kontraktstiden at fragte malm paa banestrækningen Kirunavare-rigsgrændsen og Kirunavare- Luleå for henholdsvis kr. 2.64 og kr. 3.48 pr. ton. Paa den anden side skal bolaget garantere, at staten hvert aar idet- mindste faar dækket sine omkostninger ved jernbanens drift og vedligehold, samt faar 5 pct. af den i jernbanen nedlagte kapital. Man har opgjort beregninger over, hvorledes den herom- handlede kontrakt i økonomisk henseende vil stille sig for staten, og hvilke beløb indløsningssummen for den halvdel af aktierne, som staten ikke nu erholder, kan beregnes at ville udgjøre ved- udgangen af aaret l932 eller l942, naar nettogevinsten ansættes til gjennemsnitlig kr. 3.00 pr. ton, samt beløbet af Statens ind- tægter af royalty og forøget gevinst af jernbanen Kiruna-rigs- grændsen udover den indtægt, staten nu har for de paa denne bane transporterede 12000O0 tons om aaret. Efter disse bereg- ninger skulde den af staten erholdte royalty ved udgangen af aarene: - 1932. 1942. - udgjøre kr. 68553000 kr. 148359000 og den øgede gevinst af jern- banetransporten udgjøre . . » 94000OOO » 158 OOO OOO eller tilsammen kr. l62 553000, kr. 306 359000