Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/615

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(oM1uuN1KAT1oNsmD1.1::R. 605 materialer til broen kunde føres paa banen. Alt, hvad der trængtes af materialer til stillads og brodele, maatte transpor- teres en mil fra Rombaksbotn ad den tunge vei op til 520 me- ters høide og saa ned i dalbunden. Broen maatte man have oppe paa et par maaneder, saa man havde nogen tid igjen, før frosten kom, til at afslutte linjearbeidet mellem Norddalen og grændsen. Det var et arbeide, som har krævet en plan- læggelse som faa og som har budt paa store Vanskeligheden Broen var beregnet at skulle koste 30000O-35O O0O kr., og efter regnskabet koster den ca. 320000 kr. Broens jerndele regnes at veie 6-700 tons. Broen er paa 1O spænd, hvert paa 18 meter, og den hviler paa 2 landkar og 9 pillarer af l2 til 30 meters høide. De fleste af de svære pillarer blev klinkede sam- men nede i dalbunden og derpaa reiste, forat man mest muligt kunde slippe at arbeide oppe i høiden paa det veirhaarde sted. En af pillarerne i broen eller viadukten over Norddalen kom t-il at staa i en 7 meter dyb jættegryde. Strandstedet Rombaksbotn blev til ved 0fotbanens anlæg; det var, som nævnt, den inderste fjordbund nærmest banen, og hvad det svenske jernbaneanlæg nærmest rigsgrændsen trængte, gik ogsaa gjennem Rombaksfjorden til Rombaksbotn. Før anlæg-get var Rombaksbotn et gaardsbrug med en familie. Ved anlægget blev her en bebyggelse med ca. 2O0 individer, væsentlig handlende i alle braneher, haandværkere og andre næringsdrivende, foruden underordnede funktionærer ved det norske og svenske anlæg. Al bebygning var af træ og af meget tarvelig art. Stedet fik skole og postaabueri og telefonforbindelse med Narvik, Sildvik, Hundalen og Vassijaure. Det anløbtes af de fleste dampskibe i Ofotruten og blev for- synet med solid træbrygge, hvor de største skibe kan lægge til. Der ansattes l toldbetjent. Da beboerne ikke udelukkende var gode, blev Stedet for- synet med et arresthus og 2 politifunktionærer. Befolkningen var i juli 1899 tildels henvist til huse med lærredsvægge. Efterat der var bygget huse, kom der 21de januar 1900 en stor ildebrand, ved hvilken «fem hoteller» gik op i luer. Senere var der ogsaa ildebrand. Brændevinet, som solgtes ulovlig, var urimelig dyrt og kostede 1O kr. flasken. “ ’ Efterat jernbanen var færdig, ophørte strandstedet Ron1- baksbotn at være til. W I Hundalen blev af norske st-atsbaner bygget et sygehus for jernbanearbeidere. Her laa kontoret for anlæggets 2den afdeling (Sildvik-Rigsgræn(lsen). “