Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/611

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KoMMUN1KAT1oNs1m1)1.EH. 601 Ofotbanen er først og fremst en malmbane. De mægtige jernmalmforekomster i svensk Lappmarken vilde ikke kunne drives med fordel uden en jernbane, som fører malmen til en havn, hvorfra den kan udføres, eller til en hytte, hvor den kan smeltes, og omvendt kunde denne bane ikke drives med fordel, hvis den ikke kunde føre til indtægt fragten af jernmalmen. Banen og malmforekomsterne er her saaledes nøie forbundne. Her skal først nævnes noget om banen og dens bygning, saa skal den del af banen, som ligger i Norge, omtales, og derefter banen fra rigsgrændsen til Kiruna; videre skal omtales indretningerne ved banens endepunkt i Narvik, dernæst skal tilføies nogle oplysnin- ger om Kiruna og malmforekomsterne i svensk Lappmarken, endelig skal berettes noget om anlæggets historie. Ofotbanen er bygget efter storthingsbeslutning af l5de juni l898 og efter kongelig resolution af 11te august 1898. Den blev aabnet for trafik 15de november 1902, høitidelig aabnet den 14de juli 1903. Sporvidden er 1.435 meter. Længden til rigsgrændsen er 4l.9 km., og omkostningerne ved det første an- læg var 9772 801 kr. for den norske del af banen. Ofotbanen er en ren statsbane uden noget bidrag fra kom- muner eller private. Dens længde fra Narvikhavn til rigsgrænd- sen er, som nævnt, 41.9 km., hvoraf 3.68 km. fra Narvik station til l§Iåryjkl;aJ.n. Hertil kommer si(Îesþor til Narvik malmkai =í---C 1.9 km. Samlet sporlængde (iberegnet alle sidespor) var den 31te marts l906 54.831 km. Skinnevegt er 4O kg. pr. løbende meter. Det samlede antal sleepers er 75 O76 med dimensioner 2.5 )( 0.25 )( 0.14 m. Tykkelse af ballasten er O.5 m. Den i banen nedlagte kapital var den 31te marts 1906 9858953 kr., hvoraf til lokomotiver og vogne 928 65O kr. Stationer og stoppesteder paa Ofotbanen l .; F f8 gå C ï P I .:.= l ‘ - i == l - * V - g å g§ W §§ A gg l H r d l A t “axn. l B Ei Ha l .g.g g ere.. m. ?lä‘å=Ë=§1å§l l - .-V ;- Îg-W-“;“ .;ÎL.?Ì“.;L- l:““ - „ÌiΔL„ te WË - ;’ -Z-“j’j: “’è ’ “;:;-4.n: J..-..-Ì’’’: lW m. km. km. 1 L Narvik station . . . ’Ë l S l 47 -- : - l Ankenes l Nordland Djupvik .... . . . lå K 102 i 4 E - W Do. ’ Do. sex-øms11cc . . . . .; Sp 1v8 10 W 10 I 1)c. 1 no. Sildvik .... . . . bl K l 265 27 l - l)o. l Do. HundaIen ....... - Sp 378 F 26 . l6 Do. W l)o. S H Rig8g1“æfidSeIl ...... l] å22 Y se I 13 1(Sverige’l g (Sverige) S betegner statio11. Sp betegner stoppested og K betegner kryds- ningsspor.