Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/42

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“ FISKERIEH. 33 uroligt, at man neppe har mere end etpar sjøveirsdage om ugen. Naar fiskeren saaledes maa ligge rolig iland,. repaêrerer han sine fiskeredskaber og steller med den fangst, som han de foregaaende dage ikke har kunnet skjøtte. Love Og Vedtægter. Der er en lov om skreifiskerierne i Lofoten af 6te august 1897 med tillægslov af 2lde februar 1905. Under skreifisket er til ordenens overholdelse anordnet et opsyn fra l6de januar til 30te april paa strækningen fra Brettes- nes i Lofoten til Lofotodden, ligesaa i Raftsundet og fra Brettesnes til og med Kanstadfjorden. Kyststrækningen inddeles i visse opsynsdistrikter, til hvilke henlægges den nærmest udenfor samme liggende havstrækning. Enhver er forpligtet til at overholde de for fisket paa denne strækning givne forskrifter. Et opsynsdistrikt omfatter et eller flere mærkedistrikter, hvor mærker erholdes udleverede til baadene. Hver baad faar 2 mærker, der viser distriktet og baadens løbenummer. Inden hvert aars l5de marts vælges i hvert mærkedistrikt blandt fiskerne tilsynsmænd, 1 tilsynsmand for hver l0 garn- og linebaade og 1 for hver 20 snørebaade. Tilsynsmændene fører det umiddelbare tilsyn paa havet og søger hindret overtrædelser af lov og vedtægter. For hvert opsynsdistrikt vælges blandt fiskerne 4 mænd, som danner et udvalg, 2 brugere af garn og 2 brugere af natliner. Kongen beskikker en formand for samtlige udvalg. Grændserne for den havstrækning, der skal tillægges hvert opsynsdistrikt, bestemmes af de to til hinanden stø(lende distrikters udvalg i fællesskab Udvalget bestemmer i form af Vedtægt om deling af havet mellem brugerne af garn og natliner, om brugen af andre red- skaber end de forbudte eller om synkenøter. Brug af garn, liner og dybsagn kan ikke forbydes. - Udvalget bestemmer videre tiden, da redskaber skal tages op eller sættes ud om aftenen, og det klokkeslet, til hvilket det skal være tilladt at reise paa sjøen for at optage eller udsætte redskaber. Disse klokkeslet signaliseres daglig af opsynet Videre bestemmer udvalget regler for redskabers belastning og for redskabers mærkning. Anvendelse af sprængstof til fangst af fisk er forbudt For- budt er brug af not eller lignende redskaber, Som trawls. Synke- nøter, hvis størrelse ikke overstiger 4O m. i hver kant, maalt efter telnen, eller l6OO m.2, kan tillades eller forbydes. Fangst af fiskeyngel til gjødning eller Salg til guanotilvirk- ning er forbudt. f Er fiskeredskaberne saaledes sammenvik1ede, at det ene 3 - Nordlands amt 1I.