Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l B 1 32 NORDLANDS A1uT. ledes at der fremkommer en krog, og ved hjælp af stangen og krogen tager man fisken og slynger den over hjelden, to og to fiske sammenbundne efter halerne, idet man paaser, at der bliver saa stort rum mellem hvert par fisk, at luften har fri og uhindret adgang. 0veralt paa værene kan man under fisketiden se en mængde fiskehjelder. Naar fisken hænges paa hjeld, deler mandskabet arbeidet, saaledes at en eller to xsløier» eller skjærer flsken op, en anden udtager indvolde, lever og rogn, og en tredje «spærrer», d. e. hinder to og to fiske sammen ved halen med spærgarn, og to saa- danne sammenbundne flske kaldes da en spærre. De øvrige er beskjæftiget med at bære den spærrede fisk hen til hjelden, og med at hænge den op. Leveren og rognen fyldes paa tønder. Naar saa tilsidst «skindhyret», ɔ: fiskerdragten, er vasket og de store sjøvotter er bankede og traadte i sneen, skal det egentlige maaltid indtages, der bestaar i fersk og udvalgt torsk, dertil fed og hvid torskelever, der renset og istykkerskaaret tjener som smør til fisken. Leveren giver ogsaa det nødvendige fedt til møljen, som er yndlingsretten. Efter maaltidet, medens glø- derne paa «gruven» varmede uden at ryge, lagdes ljoren over røghullet; men nu er der kogeovne overalt. Mange fiskere hænger ikke sin fisk, men sælger den straks til kjøbefartøierne. 0mbord i disse er alle mand i virksomhed med at tælle, klarere, flække og salte, og har fartøiet faaet last, saa har skipperen hos vær-eieren betinget sig plads paa land for den anden ladning; for at faa en last tørret fisk, maa der to laster raa til. Der saltes saaledes lige meget fisk iland som ombord. l4de april er fisket «udroet». Da er tiden for 1eiekarlene ud1øben. I almindelighed fortsættes heller ikke fisket udover denne tid; skreien har ogsaa da for det meste forladt Lofot- bankerne, og de gjengangere, der er igjen, er magre. Nu «klaves børnskaben op»: Garnene løses fra hinanden, tørres og pakkes ned i garntønderne; linerne sættes op paa line- klaverne, og alt ordnes til hjemreisen Nu sker opgjør med skipperne paa havnen for solgt fisk som med handelsmanden i land. Sukker og kaffe og forskjellige andre Smaating til de hjemmeværende skal kjøbes, fisken paa hjelden skal tæl1es o. s. v. Ifølge loven maa i Lofoten fisken ikke nedtages af hjeld før den 12te juni. lsær i begyndelsen af fisket, da vinteren endnu er paa det haardeste, hænder det ofte, at veiret er saa stormende og