Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/416

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


406 Nom)1.AN1)s AMT. der skrevet meget. Her skal kun omtales enkelte udtalelser af svenske forfattere, idet der forøvrigt maa henvises til 1itteraturen1. Svenonius skriver i sin bog «Lappland», Svenska turistförenin- gens resehandbok, II, Väster- och Norrbottens län: «Nu passer navnet Lappland i dets bogstavelige betydning ikke engang til det saa benævnte landskab, eftersom finnerne her blot har en aldeles underordnet betydning; inden den søndre del af Lapp1and udgjør de ca. 1Zso, inden den nordre Ve af hele befo1kningen. Hvor raskt dyrkningen er skredet frem her, sees deraf, at medens man for noget mere end 300 aar siden i Lapp- land ikke fandt et eneste nybygge og i slutningen af 1600- tallet blot 11, saa var deres antal ved det 19de aarhundre- des begyndelse, i 1801, 767 og regnes nu i tusenvis I middel- alderen var landet saagodtsom helt og holdent i hænderne paa et mægtigt handelsforbund, Birkarlerne, for hvis røverier og mis- handling særlig finnerne var haardt udsatte.» Fra l81O, da lenenes fo1kemængde tilsammen var 66135, hvoraf 33 833 i Vesterbotten, til det 19de aarhundredes Slutning har befo1kningen øget med 284 pct. Værdien af de faste eien- domme er i de sidste 25 aar vokset fra 45 til mere en 125 millioner kroner. Den ansatte indkomst er øget fra 4 millioner til 15 millioner kroner (272 pct.), derafi Norrbottens län fra X J. l-V. Zetterstedt: Resa genom Sveriges och Norriges Lappmarker 1821. Lund 1822, pag. 186 f., 189, pag. 201 (finnerne fortrænges af ny- byggerne). pag. 217 f. F. lV. von Schube-rt: Reise durch das nördlicl1e Schweden und Lapp- land, 1817, Leipzig 1823, pag. 322 f., 331 f.. :336 f., 34ö-47, 369, 372. P. Læsfadius: Fortsättning af Journalen öfver Missionsresor i Lapp- marken I828-32. Stockholm l833, pag. 40O ff., jfr. 2lO f., 242 f., 436, 4ÖO (Nybyggares och Lappars olägenheWter af hvaran(lra). J. A. Linder.- Om Svenska Lappmarken och dess inneviinare,i «Liis- ning för Folket1ɔ, aargang XVI, pag. 26ö-83, 345 ff. J. lV. Zetterstedt.- Resa genom Umeå Lappmarker 1832, Örebro 183:3, pag. 269-T:3. 2vs-86. L. B. Falkman.“ Underdånig berättelse om en embetsrese i 1850, Stockholm 18x31. pag. 93 ff. P. N. H’idmark: Underdånig beriittelse om Nor-rbott“ens län, Stock- holm 1860. E. Poig“nant: Samling af förfat-tni11gar aug. Lappmarl(sfriheterna, Stock- holm 1872, pag. 1, 2, o.s.v. Ven D(tben: Lappland och Lapparne, Stockholm 1873, pag. 459 fiÈ., Norv-land och dess .f’l’(IDlti(l, 1876, He1-nesand, no. 11 (pag. 169 ff.) Fragan om kronomark till nybyggare i Lappmarken (det er en kiind sak, at nybyg- garne varit lapparne til alt mÖjligt fÖrfåug). J(I. Højeɔ“.- Norrland, en topografiSk-statistisk beskrifning, Stockholm 1883 (bd. III af Konungariket Sverige). pag. 366-68. K. B. lViklund: Nationaliteterna i Norrland, i Lette-rstedt“ske (nordisk) tidsskrift 1895, pag. 372-73, 381. Kgl. Maj:ts B(;fallningsha.fvandes femé’rsber(ïtfelser 1886-19O0 for Nor-rbottenS og Ve-sferbottens liin.