Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/400

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


39O NORDI‘ANDS AM‘l’. saatter anseede og handthævede paa hvilken Side de sig da som fremmede opholde.

 12. Hvor Fred-Lyste Kobbe-Veider og Fugle-Vær findes

paa den Norske Side, for hvilke visse Undersaatter aarlig Skat betale, skal det under saadan Straf, som den Norske Lov for Norske Undersaatter tilholder, være de Svenske Lapper forhuden. noget Skiøtterie sammesteds at bruge eller paa anden Maade Skade at giøre; Paa alle andre Steder bliver dennem saadant, og alt andet Skiøtterie og Fiskerie, lige med Norske Undersaatter tilla(lt: Ligesom de Norske Lapper ogsaa have Samme Frihed i Lapmarken paa den Svenske Side § l3. De Svenske Lapper, som vel flytte med deres Dyr over (1lrendsen in(1 paa Norsk Grund, men dog ikke komme til Havet- eller Fiorde11e, og sammesteds noget Fiskerie eller Kobbe-Skytterie bruge, betale udi Leye for hvert 20de Dyr, som i deres Følge er, stort og smaat af begge Kiøn, undtagen de Kalve, som udi samme Vaar ere fødde, hvilke ikke regnes; Een Skilling Danske eller en Styver Svensk, i Kobber-Mynt, mere ikke. Brage de Fiskerie eller Kobbe-Sk“ytterie i Havet eller Fiorde11e paa den Norske Side. betale de for hvert 20de Dyr, dobbelt saa meget, som oven er meldt, det er 2 Skilling l)anske, eller 2 Styver Svensk iKobber- Mynt. Alt saa-ledes at samme Aars Vaarkalve ikke regnes; meere maa af de Svenske Lapper ikke tages, under hvad Navn eller Skin det være vil, ey heller maa de med noget personligt Arbeide eller Tieneste belegges. Ved afslutningen af denne grændsetraktat tilhørte Finland Sverige, men da Finland i l809 afstodes til Rusland, kom Rusland i besiddelse af de landskaber, paa hvilke norske finners ren fra Finmarken beite(1e i Finland. Grændsetraktaten af ]75l gjaldt kun Sverige og det den- gang til Sverige hørende Finland Da Rusland havde faaet Finland afStaaet, taalte russerne fremdeles, at flnnerne flyttede over græ11dsen med sine ren. Men fra l5de september l852 spærrede Rusland grændsen for de norske finner. Gjennem aarrækker havde 5lill)00 norske rensdyr fra Fin- marken beitet om vinteren i Finland, og disse maatte nu næreS i Finmarken om vinteren. Vistnok var Norge befriet for l5000 1inlandske re11, som beitede der om sommeren, i Finmarken, men det er viuterbeiterne, som er trange i Finmarken, og for Fin- markens finner var benyttelsen af de finlandske beitesmarker om vinteren en l1erlighed. Denne grændseSpærring i l852 gjaldt kun Norge; mod Sve- rige spærrede Rusland først ifra l889 ved keiserlig kundgjørelse af 20de juni l888 og 22de august samme aar.