Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/398

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

388 NORDLANDS AMT. rige ikke føre med sig ren, som tilhører fastboende eller aktie- selskaber;

 Svenske lapper maa ikke uden vedkommende grund-

eiers eller brugers samtykke flytte med sine ren til Norge før den 15de juni, medmindre usædvanlige veirforhold nødvendig- gjør tidligere flytning Sverige har dog ret til paa egen bekost- ning at henskyde til afgjørelse af en voldgiftsret, sammensat som nedenfor i artikel 4 nævnt, spørgsmaalet, om og i hvilken udstrækning det maatte være nødvendigt for svenske lapper, selv om ikke usædvanlige veirforholde foreligger, at foretage flyt- ningen til Norge før den l5de juni, i hvilket tilfælde voldgifts- rettens afgjørelse bliver at tage tilfølge. Flytning maa dog i intet tilfælde ske før 1ste mai. Artikel Ibetimelig tid inden udgangen af l917 skal forhandlinger optages mellem begge riger om revision af de mel- lem rigerne indbyrdes gjældende bestemmelser i denne sag. Artikel 4. Tvistemaal angaaende forstaaelsen eller anvendel- sen af de til enhver tid mellem rigerne indbyrdes gjældende be- stemmelser i denne sag skal, hvis de ikke har kunnet løses ved direkte diplomatiske forhandlinger, afgjøres af en voldgiftsret, bestaaende af 3 medlemmer. Af voldgiftsrettens medlemmer op- næv11er hvert af rigerne et, medens det tredje medlem udsees af de saaledes valgte, eller-, om disse ikke enes om valget, af det sehweiZiske forbundsraads præsident, eller subsidiært þaa den maade, som bestemmes i de to sidste led af artikel 332 i Haager- konventionen af 29de juli l899. I mangel af anden aftale mel- lem rigerne bestemmer voldgiftsretten Stedet for sin sammen- træden og rettens forhandlingsmaade. Finnernes adgang til at drage over grændsen og benytte fremmed land, skulde efter dette nu være saaledes ordnet: Den norske grændse mod Finland og Rusland er spærret, saa her skulde det være greit. Grændsen mellem Tromsø amt og Nordlands amt paa den ene side og Norrbottens og Vester- bottens len paa den anden side er den strækning, hvor finner i visse maaneder kan flytte ind fra det ene land til det andet. Søndenfor Nordlands amt kan, efter Karlstadoverenskomsten, ikke flnner flytte over grændsen. Overenskomsten i Karlstad henViser, som det sees, til grændsetraktaten af 7dexl8de Oktober 1751 og til lov af l883. Grændsen mellem Norge og Sverige blev først bestemt i disse øde fjeldegne i l751 og imod Rusland i l8:36. I gammel tid streifede fjeldfin11erne med sine ren om i disse egne mellem Norge, Sverige, med Finland og Rusland I)e strækninger, hvor fjeldlinner og andre iinner holdt til, kaldte vore forfædre I‘’inmǫrk.