Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/397

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER 0G HENAVl.. 387 statholder Axel Gyldenstjerne, at der ikke i Lofoten eller i det hele taget i Gert RantZaus len fandtes finner «eller nogentid har boet finner fra verdens begyndelseÞ1, men at finner boede i 0foten og Tysfjorden. De dele af Vaagan, som ligger paa Hinn- øen, har temmelig ofte besøg af renflokke. Ren har beitet ogsaa paa Østvaagø. Det er utvivlsomt, at l’l111le1’ i tidligere tid, muligens allerede i det 18de aarhundrede, har søgt beite for sine ren paa de øst- ligste af Lofotøerne, Gimsø, Vaagøerne og Store Molla, ved enkelte, med mellemrum afbrudte besøg fra Hinnøen. For Vesteraalen er der en indberetning af l59l fra fogden, Erich Hansen, hvorefter ingen fin dengang fandtes iVester- aalen. Naar 1innerne begyndte med renbeitning i Vesteraalen, vides ikke. Beitning har, tildels med mellemrum, vistnok været udøvet paa Langøen, saalænge finnerne har havt tilhold paa Hinnøen. Finner fra I-linnøen har søgt over til den nordlige del af Langøen med 7O0 ren omkring l893. Øerne har havt sin faste renbestand, en flok paa ca. 3ÖO dyr, tilhørende en fin. Paa Andøen har beitet ren i slutningen af forrige aarhun- drede og tildels senere. Sandsynligvis har ren beitet nogen tid om vinteren, saalænge finnerne har holdt til paa Hinnøen. 3OO ren antages i de haardeste vintermaaneder at kunne beite her. Karlstadoverenskomsten og flytfinnernes ret til renbeite. V ed den overenskomst, som sluttedes mellem Norge og Sverige i Karlst-ad den 26de oktober l905, er der 4 artikler om fjeldfin- nernes ret til renbeite m. v. l)isse -l artikler er saalydende: Artikel l. Begge riger forpligter sig af hnmanitære hensyn til vedblivende at ta-ale, at hvert riges flytlapper i den u(lstræk- ning-, som fra gammel tid af har fundet sted, nyder de rettig- heder i det andet land, som omhandles i 1ste kodieil til grændse- traktaten af 7deZ*l8de oktober l751, hvilken kodieil ikke noget af rigerne vil gjøre krav paa ensidig at opsige. Artikel 2. Den nu i begge riger istedetfor ovennævnte kodieil gjældende lov af l883 angaaende flytlapperne, hvilken lov senest er gjort gjældende til udgangen af aaret l907, skal forblive i kraft yderligere i 1() aar, eller til udgangen af aaret 19l7, idet dog ved lovens anvendelse i nævnte tidsrum følgende fastslaaes: l. Den ret,son1 tilkommer hvert rigeS la-pper til uden ved- kommende grundeiers eller brugers samtykke i visse i loven nævnte maaneder at opholde sig med sine ren i det andet rige, skal alene gjælde Tromsø og Nordlands amter i Norge og Norr- bottens og Västerbottens län i Sverige; 2. Lapperne maa ved flytning fra det ene til det andet