Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/396

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


37‘46 g NORDLANDS AMT. l den inderste del af Ankenes herre(l fra Rombaken til og omkring Herjangen har endel fastboende. jordbrugende flnner omkring 5O0 (lyr. I et ca. 5 km. bredt helte langs rigsgråendsen beites l1oved- sagelig fra St. Hans til bar-sok ca. 53OOI) ren, der færdes i Sverige forøvrigt ])istriktets egne ren føreS i vintertiden dels noget længere ud mod kysten, ogsaa paa Tromsø amts side af halvøen„ dels over til Sverige Dette strøg kaldes I-Ie1jange“ 1lisIr-ikf, no. 4l, og belægges som hovedsagelig vaar-, sommer- og høstbeitedistrikt med 7OO dyr, der for en mindre del (2O0 stykker) kan føres ud til 42de distrikt Langs rigsgrændsen i et 5 km. bredt helte kan derhos beites 23000 svenske ren, som regel fra St. Hans til barsok. Halvt-øen nordenfor Ofotfjord, der indbefatter dele af Ex-enes og Lødingen herreder i Nordlands amt samt dele af Trondenes og Ibbestad herreder i Tromsø amt, danner det 42de distrikt og kaldes Naar-an distrikt med et renbelæg af 400 dyr. Hinnøen har sandsynligvis tidligere været benyttet til som- merbeite for ren, der om vinteren dreves over til Sverige. Dette ophørte i aarene efter 1830, væsentlig fordi renflokkene øde1agdes af ulv. Hinnoen var senere omtrent fri for ren, indtil en fin i I860-aarene førte ren ud paa øen og slog sig ned her for stedse Hans ca. :200 ren beitede paa Hinnoen hele aaret I de følgende aar søgte nogle andre finner med sine ren til oen„ ogsaa til den til Nordlands amt- hørende del af samme Allerede i l87O aarene flyttede en i KHf(ÞSIlHH(lO født fin fra l.envik i Tromsø amt til Senjenøen, hvor han mistede sin hjord paa 5() dyr nær. Disse førte han i l8323 i en fembøring over mod Hinnøen, men modvind drev ham til Bjarkø. hvor han fik lov til at lande, indtil veiret blev godt. Men han blev paa Bjarkø i 33 aar, da indbyggerne drev ham bort-. Han satte over til Grytø og kom saa til Hinnøen og À11(lOGI1, hvor det gik ham godt, og han øgede sin oprindelig lille renflok til l20O dyr, der er bleven til en sand la11deplage, især naar de føres ud paa Andet-n om høsten, og en større del af flokken kan blive gaaende igjen ogsaa om so1nmeren. l)er har beitet ialt paa Hinnøen å3()O0 ren. I)e11ne store renmængde volder den jordbrugende befolkning skade Den del af Hinnoen, som hører til Nordlands amt, dan- ner Him“øens distrikt no. -l53. Paa hele Hinnøen sættes ren- belægget til l6OO dyr. I)e ovenfor meddelte ta-l støtter sig til ældre opgaver. An- tallet af svenske ren, som i aarene l899 til l902 efter finnefog- dens opgaver har beitet i Nordlands amt, er angivet ovenfor pag. 337(), og udgjør med et rundt tal ialt :30 0O0 ren I l59l indberettede fogden i Lofoten, Mads Pederssøn, til