Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/395

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER ()G HENAVL. A 38?‘) og danner et vinterdistrikt, som kaldes H(m:m.erø (lislrikf, no. 37, med et reubelæg af indtil 160O dyr. 0mkring bunden af Hellemobotn i Tysfj0rden søger tysfjord- finnerne sommerbeite for sine lO0O ren. En svensk fin slog sig ned iNorge med 1O ren og øgede renflokken til 1OO og skjøttede 4OO ren for tysfjordfinnerne. I den varmeste sommertid, en 3 uger fra midten af juli, førtes tysfjordfinnernes ren paa veStre side af Hellemobotn; thi da kom svenske finner fra Jockmo(-k og slog op sine koier ved rigsgrændsen og beitede ca. 5 km. indover paa den norske side af Daumandselven til Gruudfjord med ca. 2000 dyr. Længere mod nord beitede Sørkajtums finner af Gellivare ca. 4000 dyr 5 km. indover grændsen. Nordligst, oppe ved Kjøbsvik, beitede nogle familier ogsaa af gellivarefinner med ca. 2000 dyr. Disse sidste flyttede imidlertid helt ud mod fjorden i nærheden af Storaa og udstrakte saaledes opholdet i Norge noget længere Imidlertid har efter finnefogdeus opgaver i Senere tid kun 28O til 5O0 svenske ren beitet i Hellemo distrikt (se ovenfor bd. II, pag. 37O). Hellemo distrikt, no. 38, ligger helt i Tysfjord og belægges for sommerhalvaaret med 1000 norske ren, hvorhos 8000 svenske ren i tiden fra 2Ode juli kan føres til. beite indtil 5 km. fra rigs- grændsen, som regel i ikke over 3 uger. Trakten mellem Tysfjorden og 0fotfjorden. Hele den store fjeldstrækning fra det sydligste af Frostiseu til bunden af 0fot- fjorden ved Hei-jangen er ikke særlig skikket for ren, da der findes store vidder skikket til opdyrkning, som bl. a. i Ballangen, der ligger ved en bugt paa sydsideu af 0fotfjorden og hører under Et-enes herred. En norsk fin beiter henimod 5O0 dyr baade sommer og vinter omkring .Edfjorden, der tilhører Lø(lingen herred. I juli maaned kommer svenske finner ind i distriktet med ca. 5O0 dyr helt op til Haafjeld nordligst paa halvøen mellem Ballangen og .l1ldfjor(l. Der føres med grund klage over skade ved rendriften. Den vestligste del af egnen mellem Tysfjord og 0fotfjord, der bestaar af dele af Tysfjorden, Lødingen og Evenes herreder, kaldes Frostisen- d“1L9trikt, no. 39, og benyttes baade som sommer- og vinterdistrikt for -500 dyr. I nogle uger i juli og august maaneder kan derhos 5OO svenske ren beites. nær rigsgrændsen samt ved Børsvatn. Trakteu paa østsiden af 0fotfjorden fra Rondalen til Rom- baken, hovedsagelig tilhørende Ankenes herred, for en mindre del Evenes herred, danner 4Ode distrikt under navn af Skjomen d-istx“ikf med et renbelæg af indtil 15O0 dyr, der beiter fra St. Hans til har-sok. . Her findes Skjomen statsskog, 2320 ha. 25 - Nordlands amt II