Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/378

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


368 NORDLANDS AMT. Renantallet i Nordlands amt skal have været i 1835 3785, i 1845 6923 og fra 1855 til 1891 ca. 17000. Antallet i hele tidenCfra 1855 til 1891 skal have været omtrent det samme. Heraf skulde ca. 12000 falde paa fjeldfinnerne. Ved tællingen i 190O var antallet af finner l 963 (996 mænd og 967 kvinder), hvoraf 142 nomadiserende. Det hele antal norske ren var da 9784, hvoraf 5812 skal have tilhørt de nomadiserende finner. Efter dette synes antallet saavel af fjeIdfinne1- som af ren at være stærkt aftagende. Antallet af ren skal siden 1891 være gaaet ned til omkring det halve, og fjeldfinnernes antal er gaaet tilbage. At nedgang har fundet sted, bekræftes af finnefogden i en tabel over antallene af de norske finner og ren, som er anmeldt, og af dem, som i virkeligheden antoges at have været tilstede i amtet i aarene 1899, 1900, 1901 og 1902. 1899. 1900. 1901. 1902. Antal fjeldfinner .... . 48 66 67 39 Antal ren, som er anmeldt .... 6507 8956 7708 6211 Deraf fjeldfinnerne tilhørende . . . 4818 6355 5237 4544 Deraf tilhørende andre end fjeldfinner 1689 2601 2471 1 667 Ren, som antages i virkeligheden at have været tilstede ..... 7 100 9 565 8175 6 525 Nedgangen af fjeldfinner og ren er betydelig fra 1901-1902, fra 67 hovedpersoner og 8175 ren til 39 og 6525.“ Flere fjeld- finner er blevet fastboende og har overladt sine faa ren til be- vogtni11g hos andre finner. Stor nedslagtning af ren har været en følge af de høie kjødpriser, indSkrænkning af renbeitet o. lign. Amtmanden i Nordland udtaler i l900, at renholdet er en hendøende næring, som om ikke ret mange-aar vil høre for- tiden til. - Antallet af norske finner og ren, som i de ovennævnte aar fra Nordlands amt har søgt vinterbeite i Sverige, er opgivet til henholdsvis 14 hovedpersoner og 4500 ren. Kommissionen af 1892 ansatte antallet af ren, tilhørende norske finner, Som søgte vinterbeite i Sverige, til antagelig 2300. Her er vistnok ikke hensyn taget til de fastb“oendes ren, som under svenske eller norske finners bevogtning er ført ind i Sverige. Svenske fZjel(lfinner. Antallet af svenske ren, som beitede i Nordlands amt i aarene ]899-1902, var efter finnernes opgaver 18000, men antages at have udgjort 21000. De finner og ren, som opholdt sig i distrikterne Kapfjeld, Susendalen og Hatfjelddalen, hører hjemme i W’ilhelmina og Tärna