Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


366 NORDI‘ANDS AMT. riet tildels har draget dem. Men ogsaa for disse finner, der for en stor del tidligere har været svenske og kun om sommeren drog ind i Norge, er det som regel tilslut gaaet galt, hvorfor de har slaaet sig ned som fastboende i Norge. Paa denne maade er en ikke ringe del af den fastboende finnebefolkning kommet til Ofoten og Tysfjorden, enkelte af disse eier endnu tildels en del ren, som skjøttes af fjeldfinner. Kystlandskaberne og øerne i Nordland synes i ældre tid ikke eller kun i ringe grad at være benyttet til renbeite. Ren- beitning har dog fundet sted ogsaa i disse egne i et ikke kort tidsrum, om end det nævnte brug først i den senere tid er bleven af betydning Naar undtages de fleste Lofotøer og en del i afstand fra fastlandet liggende øer og holmer, som Trænen herred, blev renbeitningen udstrakt endog til øerne. Norske fj0IdfiIl1l01’. Fjeldvidderne iNordland har beites- marker for ren, navnlig for sommertiden, men beitningen med ren indskrænker sig ikke til fjeldvidderne. Renen kommer ogsaa i fjeldlierne, i dalførerne, paa kyststrækninger og paa øerne, for- nemmelig om vinteren. Renbeitningen har været til skade for den jordbrugende befolkning. For amtet vilde det være det ønskeligste ganske at befries for renbeitningen. Efter finnernes opgaver skulde antallet af norske ren i gjen- nemsnit i 1899 til 1902 udgjort ca. 735O; det antages i virke- ligheden at have udgjort.8000. “ At faa nøiagtige oplysninger om fjeldfinnerne er vanskeligt, saa mindre paalidelige resultater let kan være fremkomne ved de tidligere folketællinger. Forvekslinger eller feil i betegne1sen af finnerne som fastboende eller nomadiserende kan let fore- komme. Ved folketællingen i l891 ogi 19O0 var antallet i: 1s91. 1900. Søndre Helgeland .... 106 83 Nordre - . . . 25 22 Salten ...... . 32 37 Lofoten og Vesteraalen . . 18 O Tilsammen l8l 142 Tallene i 1855 og 1865 for Søndre og Nordre Helgeland er vistnok opgivet for høit. Da amt-ets renmængde i 1855 efter folketællingen var noget nær den samme som i 189l, har vel fjelfinnernes antal i virke- ligheden ikke været meget forandret i disse aar. Antallet, voksne og børn, har neppe nogensinde i dette tidsrum over- steget 200, som før berørt.