Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/369

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER os RENAvx.. 359 Antallet af ren angives i l9O0 til 9565, hvoraf 6355 til- hørte finnerne, i 1902 6525 ren. Hovedpersonernes antal angives i 190O til 66, i 1902 til 39. Fjeldfinnernes næringsvei passer ikke vel sammen med ud- viklingen i amtet. De i Nordlands amt værende norske fjeld- finner, knapt l5O, udgjør et faatal af amtets indvaanere, men de kræver hos Staten en omsorg og hensyntagen, som, seet fra økonomisk side, synes stor i forhold til deres interesser. Foruden de norske fjeldfinner med sine ren kommer om sommeren ind i amtet ca. 20 00O svenske ren, og antallet af svenske fjeldfinner angives til 69 i 1899 og til 108 i 1900, til 9O i 1902. . Det vides ikke, hvor længe finner med ren har streifet om i Nordlands amt, men der er ikke tvivl om, at dette er skeet i aarhundreder. Fjeldfinner synes at have holdt til paa fjeldstrækningerne mod Sverige i sommertiden, før grændsen blev reguleret. Om vinteren har de søgt ind i de svenske Lappmarker, hvor de i den lavere liggende skogmark fandt et for renen bekvemt vinter- tilholdssted. Fjeldfinnernes levevis har i Nordlands amt ikke været syn- derlig forskjellig fra fjel(lfinnerneS i Tromsø amt ogi Finmarkens amt, og der henvises til beskrivelsen af disse amter. Petter Dass har i «Nordlands Trompet» et afsnit «0m Lap- perne og Finnerne», og det er øiensynlig fjeldfinnerne i Helgeland han omtaIer: Du vedst jo, de bygge blandt Klipper og Knold Og haver i høieste Tinder Tilhold Blandt ukjendte Stier og Trapper. Han beretter, at de ved St. Hans-tider eller ved jonsok kom ned til bygden for at handle, og da havde de sine varer i kløv. Dog er der udvalt en beskikkedc Tid, Paa hvilken de kommer i Bøigden her hid At handle med Folket og kjøbe, Som er paa Sfir11(’lZ Hanses den Døberes Dag, Saa ser man de Lapper med liens-Dyret spag Til Jonsokkes Marked at løbe. Sin’ Varer de fører paa R(3llG1’l1(’S Ryg, I Kløvjer for-varet saa sikker og tryg, At intet kan dennem frakomme. De varer. de handlede med, var før skind af jerv og maar. Petter Dass angiver varerne paa den tid saale(les: Men liens-Dyrens Hl1dPP og Dyre-Skinds Vær Samt Næver og stappede Poser med Fjær, Skind-Hansker, Fin-Støvler og Lommer,