Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


- BEFo1.KN1NG. 343 sommeren især vil pigerne gjerne klæde sig efter byens mode, med sirtses kjoler og hat paa hovedet af forskjellige faconer med fjærpynt paa. Desuden har de forskjellig fint hæklet tøi om halsen og kjoleærmerne. Værnepligt “ og folkevæbningSsamlag. N01-(11æ11(1i11geme havde som regel været fri for udskrivning til hæren. Reskript af 14de juni-1749 bestemte, at der i Helgeland fogderi skulde udskrives to kompanier infanteri under det trondhjemske infan- teriregiment, men ved reskript i 1752 ophævedes denne besten1- melse. Amtet havde ikke nogen værnepligt, før 6 gaardei Nordre Bindalen fjerding blev ved kongelige resolutioner af 18de decen1- ber 1776 og 26de november 1777 lagt i lægder til landmilitsen. Disse 6 gaardes lægder blev henlagt under det nærøske kompani af det 1ste trondhjemske infanteriregiment. Ifølge planen af 3dje juli 1817 for den staaende hær kom de under det overhaldske kompani af det indherredske musketerkorps (kfr. resolution af I2te februar 1818). Efter lov af 22de juli 1833 og kongelig resolution af 6te februar 1834 blev disse lægder i Bindalen sjø- lægder, og i Nordlands amt var der da ingen værnepligt. Nordlandene hørte dog under sjøindrul1eringen efter kongelig bevilling af 2den juni 1647 og ved resolution af 4de august 1757. Udskrivningen af matroser bestyredes af amtmanden. Ved resolution af 3dje mai 1804 og ifølge bekjendtgjørelse af 6te december 1807 blev en kystværnsindretning indført. Lov af 26de august l854 § 10 bestemte, at indbyggerne i Nordlands og Finmarkens amter skulde være fri for udskrivning til den væbnede magt, forsaavidt kongen ikke fandt det nødven- digt til landets forsvar at anordne saadant. Ved denne lovbeslutning ophævedes ogsaa den tjeneste ved sjøvæbningen, som distrikterne under forskjellige former var tilpligtede at gjøre i tidernes løb. Imidlertid stod denne bestemmelse kun ved magt til 12te oktober 1857, da loven af denne (lato i § 44 bestemte, at ud- skrivning til sjøvæbningen skulde finde sted i «Nord1ands amt og Senjen og Tromsø fogderi med Tromsø kjøbstad», altsaa de nu- værende Nordlands og Tromsø amter. Denne bestemmelse op- toges i værnep1igtslov af 12te mai 1866, hvis § 16 bestemte, at befolkningen i Nordlands, Tromsø og Finmarkens amter skal være fri for udskrivning, dog med den begrændsning, at der i Nord- lands og Tromsø amter skal foregaa udskrivning til distriktssjø- tropperne i den udstrækning, kongen bestemmer. Den militær- tjeneste, som herved paalagdes Nordlands og Tromsø amters be- folkning, var imidlertid for intet at regne; thi udskrivningen havde kun i yderst faa tilfælde medført deltagelse i øvelse eller togt. Efter lov af 28de juni 1897 om værnepligtens udvidelSe til