Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/286

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


276 NoBm.AN1)S Aa1T. 3O blonde og 19 mørkha-arede. B1anding med fin og kvæn forekom. Sammensti1les de undersøgte ødistrikter (Trondenes, Bjarkø, Hadsel og Bø) med fastlandsdistrikterne Ofoten og Lenvik, saa bliver kortskallerne i Ofoten-Lenvik 71 pct., deraf 28.9 pct. ægte kortskaller og 23.6 pct. af blond kortskallet særtype, i Trondenes m. v. 5O pct. kortskaller med 33.8 pct. ægte kortskaller og 25.6 pct. antaget særtype. Det synes, som om finneindflydelsen i fastlandsdistrikterne har forøget antallet af kortskallerne, men antallet af norske typiske kortskaller er ikke større paa fastlandet. Den norske kortskalle synes i denne kreds at være ikke lidet talrigere end i den søndre. Den trønderske mellemska-lle er vist- nok ogsaa her forherskende. Sammenstil1es dr. C. F. Larsens og dr. Barths maalinger, ud- trykt i procenter, faaes: l ø dr o dr ototen o I senjeu’ - iW H§Igx;1a1îd. . Hgg1eIa1îd.- gX;esteraa1e1g W;;CgÐ;;g;§=

 Pci.   Pct. Pcc. I Pcc.

ÎLft11gSkfiIl0I’ Og mellemSkaller . . ; så se Öð Z 4O Deraf blonde (og mørkb1oude) . . l 37 25 ? 30 ’ 21 Ifl()1’l(bfifH’(3d(-B .......... l 18 11 ’ 25 ; 19 Kortskaller .......... í 45 64 45 60 Deraf blonde (og mørkblonde) . . 35 j 39 21 37 Mørkhaarede .......... j 10 25 2-1 23 Indeks for skallen ....... j 78-79 80-81 78-79 80-82 Disse tal gjør i det hele indtryk af en temmelig ensartet befolkning, og dr. C. F. Larsens tal fra Søndre Helgeland og dr. Barths fra Lofoten og Vesteraalen er vistnok de, som giver det bedste billede af l)efolkningen. I Nordre Helgeland er der efter tallene flere kortskaller, men dette hidrører vistnok derfra, at -der er maalt et forholdsvis stort tal af Trænens rundhoveder, og i Senjen og Ofoten er der nogen blanding af finner, saa der er ikke der nogen helt ren nordlandsk befolkning. Maalinger af 35 mand fra Trondenes og Bjarkø gav 5l pct. langskaller og 49 pct. kort“skaller, og indeksen var her 78. Det kan da vistnok siges, at noget over halvdelen af Nord- lands befolkning er mellemskal1er med langskaller, men med faa ægte langskaller. Af disse mellemskaller er meget over halvdelen blon(le. Kortskallerne er vistnok i minoritet og udgjør noget mindre end halv(lelen, men paa somme øer, som Trænen og Vega, er der flest kortskaller. Af kort-skallerne igjen er over halvdelen

l)londe.