Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1.KN1NG. 273 Udskrlvn1ngsdistr1kt. M1ddelho1de 1 cm. Brystvidde i cm. Bardo . . . . . 17O.6 89.6 Tromsø . . . 168.4 89.3 Alten . . . 163.s -86.4 Varanger ..... 1 63 .4 87 .1 Det sees, hvorledes høiden aftager i de dele af det nordlige Norge, hvor finnerne er talrige. Rekrutteringsstatistiken angiver for 1904 en noget større middelhøide: Cent1meter. Nordlands bataljon . . . 172.0 Tromsø bata1jon. . . . 170.7 A1tens kredskompani . . 168.2 Varanger kredskompani .... 1 68.2 Kun Trondhjems bataljon var i det aar høiere end Nord- lands bataljon. “ I Nordlands amt har befolkningen i to kredse været gjen- stand for undersøgelse af C. F. Larsen, nemlig i det sydlige Helge- land og i dele af Vesteraalen og 0foten med Senjen. En række maalinger fra forskjellige dele af Nordlands amt er foretaget af dr. -]. Barth. Nordlændingerne, som møder paa eksercerp1adsene, udmærker sig ligesom trønderafdelingerne ved legemlig kraft og dygtighed. Det er høie folk med stærk legemsbygning, kanske ikke fuldt saa robust som indtrønderens, men de forener kraft og lethed. De er udho1dende, og soldaterne kommer efter anstrengende, milelang mai-sch frem i god stand. Folkene er kvikke, med let opfatning og villige, maaske med noget større kulturel udvikling end andre steder i landet under samme forhold. Den nordlandske so1dat faar ogsaa af sine mili- tære chefer skudsmaal for, at han er et godt soldateremne. Nordlands befolkning maa efter C. F. LaY-sen i det hele an- sees som udløber af trønderbefolkningen. N ævneværdig indflydelse af den indvandrede fin- og kvænbefolkning er der kun paa ganske enkelte mere isolerede steder. Da nordlændingen staar saa nær trønderbefolkningen, har han sandsyn1igst udbredt sig efterha-anden nordover, indtil den allerede tidlig i forhistorisk tid har naaet egnen om Vaagsfjorden og Vesteraa1en. Af anthropologiske grunde er der neppe noget iveien for at antage, at befolkningen er kommet hertil allerede i stenalderen. Nordlands befolkning staar nærmest den trønderske kyst- befolkning og nordmøringen, deri indbefattet fjord- og kystbefolk- ningen søndenfor Trondhjemsfjorden ned mod Kristiansund. l8 - Nordlands amt II.