Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/264

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest254 “ NORDLANDS .1mT. jægter i gang». Helgeland .fogderi havde i aarene 1744 og 1773 kun 33 jægter, af hvilke i det sidste aar 12 ikke var i brug. Omkring midten af det l8de aarhundrede anslaaes jægternes antal for hele Nordland eller det nuværende Nordlands og Tromsø amter til ca. 300. Besætningen var 8-l2 mand, alt efter jæg- tens størrelse, og der lyder klager over, at i den bedste som- mertid hindrer bergensstevnerne bygdernes mandlige befolkning fra jordbrug og andre næringsveie, og handelen og seiladsen bliver ikke til fordel for almuen, men for skipperne. Antallet af nordlandsjægter, der i den “ første fjerdedel af det 19de aarhundrede gik i fragtfart mellem Bergen og Nord- lands amt, kan sees af følgende Drægtigheden er angiveti læster. En læst er tolv tønder tunggods. Hc1gc11u1(1. sc1cc11. 1806 64 jægter 1128 læster. 44 jægter 826 læster. l819 51 » 835 » 27 » 409 » 1827 74 » 15l9 ɔ 48 » 1 105 » l833 84 » 2135îZ2 » 4O » 905 ɔ Vesteraalen Lofoten. 1806 17 jægter 291 læster. 79 jægter 927 læster. 1819 l0 » 185V2 » 15 » 255îfa » 1827l 20 » 4l3 » 23 » 47O1Zs » Nedgangen af jægtetallet i Vesteraalen i tidsrummet 1806- 1819 hidrører fra, at flere af distriktets jægter blev i ufreds- aarene tagne af englænderne. Den store nedgang i samme tids- rum for Lofotens vedkommende hidrører fra, at der i antallet for 1806 er medtaget 5O bergenske jægter, som kom fra Lofo- ten, hvor de havde tilvirket klipfisk. I l833 bragte de 86 jægter fra Helgeland 148 520 vog tørfisk, 3959 vog og 85 OOO stkr. klipfisk, 2465 tdr. tran og 8974 tdr. rogn etc. Desuden gik til Kristiansund 3 jægter paa 58 læster, hvilke førte 94 OOO stkr. klipfisk og 130 tdr. rogn. Til fiskevarernes tra11sport var i samme aar beskjæftiget 45 jæg- ter, hvoraf 11 var hjemmehørende i Alstahaug prestegjeld. De fleste af disse jægter havde en drægtighed af 20 til 3O kom- mercelæster; mange var paa 3O til 40 kommercelæster, og én endog paa 521Z2 kommercelæst. I 1833 førte de 40 jægter fra Salten til Bergen 71850 vog tørfisk, l685 tdr. tran, 3834 tdr. rogn etc. Til fiske- varernes tra11sport havde fogderiet i 183O, foruden tre smaa (læksfartøier, 86 jægter af 676 kommercelæsters drægtighed,hvor- til udfordredes en l)esætning af 304 mand.