Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/240

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


230 NORDLANDS AMT. Men de vigtigste varer, der er indført ved amtets egne told- steder, er stenkul og andre raastoffe, medens de største vær-dier af udførte varer har været kobberho1dig svovlkis og kobber. I 1900 saaledes: Ind“førsel: 665016 hl. stenku1, cinders og koks til værdi å kr. l.85 ............ kr. 1230279.60 504 580 kg. cement å kr. 3.70 pr. 100 kg. . . » 18669.46 105710 kg. margarin a kr. 0.58 pr. kg. . . . » 61311.80 Tilsammen kr. 1310260.86 Dette udgjør 69.45 pct. af amtets samlede, ved dets egne toldsteder anmeldte indførsel i dette aar. Ud-førsel : 3?491o kg. 1:0bbcx, 1-ärfi11c1-c1ɔ å kr. 1.30. . kr. 4s? 383.00 87 500 » kobbermalm og skjærsten à 20 kr. px. 1000 kg. .......... » å25o.oo 37914000 kg. svovlkis a 20 kr. pr. 1000 kg. » 758 280.00 . Tilsammen kr. 1 250 913.00 Dette udgjør 67.81 pct. af den samlede, ved amtets egne toIdsteder anmeldte udførsel. Trækker man disse varers værdi fra den anførte samlede indførsel og udførsel, saa bliver værdien af den øvrige samlede indførsel kr. 576 239.14, og af udførselen kr. 593 587.00. Værdien af det indførte beløb, kr. 576239.14, indbefatter ogsaa det salt, der aarlig er forbrugt. Disse beløb viser, at den samlede værdi af amtets direkte vareomsætning med de udenlandske markeder er ringe. Medens udbyttet af landets fiskerier i 1900 er over 8 mil- li-oner kr., er udførselen af fiskeVarer fra selve amtet til udlandet kun ringe. Den hele indførsel til amtets toldsteder, kr. 576 239.14, er ligeledes kun en brøkdel af den mængde korn, salt og den mængde kaffe og sukker, som forbruges i amtet. Dette viser, at handelen med udlandet fra Nordland foregaar over byer, som ligger udenfor amtet, og da over Bergen, Trond- hjem og Kristiania. Før l§Iarvik blev kjøbstad (fra 1ste januar 1j9„(l2) var der i amtet blot l kjøbstad, nemlig Bodø. La(lestedet Mosjøen i Vefsen har som hande1ssted vel ikke større betydning, men flere andre handelssteder, f. eks. i fiske- værene, har adskillig Omsætning