Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/236

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


226 NORDLANDS AMT. betaltes omkring 1827 efter amtmand Blom med lV‘s spd. eller 6 kr., det vil sige, en skrei kostede l’x‘2 Skilling eller 5 øre. En saadan fisk veier ca. 2.8 kg. sløiet; den kostede i Lofoten i 1885 15 øre, i 190O 20 øre, i 1905 27 øre, i 1907 35-45 øre. Prisen paa rundtflsk, som er Norges ældste eksportartikel af fiskeriet, har steget stærkt, saa varens værdi i 1905 var noget over det tredobbelte af den gangbare pris i femaaret 1841-45. Bergens stiftamtmand beretter for aarene 1841-45, at tørfisk efter kyndiges mening stod i en altfor høi pris. Efter priskuran- terne for disse aar var for rundfisk da betalt til nordlændingerne l spd. eller 4 kr. pr. vog à 18 kg. En pris af 4 kr. pr. 18 kg. for rundfisk eller kr. 4.40 for en vægt paa 20 kg. ansaaes i 1845 for at være en saa Høi betaling, at den truede med at standse omsætningen. Rll11dfiSk1)l’lSeD i Bergen var i l905 paa første haand 12 kr. pr. 18 kg. (kr. 13.33 pr. vægt), men ikke destomindre var afsætningen god og efter- spørgselen livlig. Udførselsværdie11 for rundfisk fra l901 til 1905 viser stig- ning; priserne for rundfisksorter i eksportstand var i 1901 kr. 10.5O, i 1902 kr. 11.00, i 1903 kr. 14.00, i l904 kr. 14.00, i 1905 kr. 14.5O pr. 20 kg. I)enne stigning har givet sig tilkjende gjennem de i fiske- værene til fiskerne betalte høie priser for raaproduktet. Erfaringen har lært, at der i disse fiskevarers pris kan komme tilbageslag. Om klipjisk oplyser Blom i l827: Et hundrede fisk koster almindeligvis med arbeidspenge og fragt 5 spd., og giver 16 til 18 vog klipfisk. Stor økonomisk betydning har i de senere aar stigningen i pris for fisken paa de udenlandske markeder og den høiere betaling i omsætningen indenlands. Efter udførselsværdierne for fiskevarer er der jevn fremgang i disse værdier. For klipjisk er udførsels- værdien i 1901 angivet pr. 2O kg. til kr. 7.75, i l902 kr. 7.50, i 1903 kr. 8.50, i 1904 kr. 9.60 og i 1905 kr. 9.60. 1OO skrei veier sløiet 28O kg. og kostede raa, som anført, i 1827 5 kr., i 190O 2O kr. og i 1907 35-45 kr. Tørret giver disse 100 skrei. vægtig 280 kg., 75 kg. t-ør- fisk, og var efter priserne i 1827 (kr. 2.22 pr. 2O kg.) værd kr. 8.å30. I 1905 kostede 10O stykker skrei sløiet 27 kr., og de giver som nævnt 75 kg. tørfisk, værd efter prisen i 1905 (kr. l4.5O pr. 20 kg.) kr. 54.30. l 1906 kostede i Genua lO0 kg. tørfisk ca. 120 lire eller kr. 86.4O og følgelig 75 kg. kr. 64.80 (ufortoldet). l detaljhan(lelen i Venedig kostede 1 kg. rundfisk l.8O lire eller kr. 1.3O og følgelig en tørret skrei 97.Ö øre. En skrei uden lever og rogn1 havde altsaa i 1905 i Lofoten