Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAN1)E1. OG SK1BSFART. 225 fiskerne til at kjøbe hos dem istedetfor til at gjøre op hos han- delsmanden, og af denne kjøbmandens kredit siges aar-ligaars at maatte afskrives betydelige beløb. Det er nu almindeligere end før, at fiskerne forsyner sig hos fiskeværets handels- mænd istedetfor hos sit hjemsteds. Det er gaaet ind i be- vidstheden hos fiskerbefolkningen, at alt skal tages paa kredit hos de faste handelsmænd; ved indkjøb hos disse betales næsten aldrig kontant, selv om kjøberen er forsynet med penge. Endnu kan det saaledes ikke siges, at handelen er rigtig sund, da krediten benyttes mere, end det er nødvendigt og nyt- tigt. Den gode indtægt, som ofte falder i Nordland, forbruges ofte, thi nordlændingen er ofte flot, naar han har penge, og fryg-ten fof at stifte gjæld er liden. Skylden ligger ogsaa hos handelsmændene, som blev villigere til at give forskud, eftersom handelen blev friere. Gjælden er meget stor, og meget af den vil aldrig blive be-j ta1t. Kunde befolkningen komme ud af denne gjæ1d, vilde han- delen faa et solidere grundlag. At kapitaldannelsen i Nordland har været ringe, er vistnok ogsaa en følge af den vidtdrevne kredit og det store antal handlende. Betydning som centralpunkt for amtets Omsætning har byerne i Nordland ikke. Bodø, der har havt kjøbstadsrettigheder siden 1816, driver ikke nogen nævnevæ1-dig direkte eksport til ud- landet af den store mængde fiskevarer, som aarlig produceres. Heller ikke har Bodø stor direkte import, men faar sine varer for det meste fra byerne søndenfor og forsyner kun i forholdsvis ringe udstrækning de omliggende egne med de almindelige handelsartikler. „No1;dlanJdgsgha-1ådgl; fo;mid.les.eudnu for en meget væsentlig-del rn T n ’ r en, og dette for amtet ugunstige forhold opretholdes kun af en mægtig tradition. Anlæg af en kjøbstad i Nordland var alene ikke tilstrækkeligt til at forandre den gamle handelsvei. Den opgave, den nye kjøbstad skulde løse, er endnu lige fjernt fra sin løsning. Emancipation af Nord- lands handel maa staa for amtets befolkning som et eftertrag- telsesværdigt maal og synes ikke at frembyde uoverkomme1ige Vanskeligheden De hindringer, som laa i afstandene, er nu over- vindelige, og naar man i vore dage lader sagen ligge uden saa meget som at anstille et forsøg paa ændring af forholdet, skulde det synes, som om det var, fordi man savnede den rette mand til gjerningen. Det vilde for amtets skyld være ønskeligt, om initiativet blev grebet. Thi det kan ikke betvivles, at sagens gjennemførelse vil være af den største betydning for Nordlands udvikling, skr“ .IH2ei-sen-1i 1905.. “ Fri-seme paa skreien og paa fisk i det hele er steget i aarenes løb, og i de sidste aar har stigningen været usædvanlig. 12O fisk I5 - Nordlands amt II.