Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


14 NORDLANDS AMT. 3OO favne vand, og fordi den har faaet navn efter Lofoten, men fornemmelig fordi fundet af samme har sin store videnskabelige betydning Denne sjøstjerne hører nemlig til en familie, om hvilken man antog, at den var uddød allerede i kridttiden. Op- dagelsen af denne sjøstjerne viste imidlertid, at paa havets store dyb fortsætter at leve dyreformer, der efter vore tidligere be- greber hørte hjemme i en længst forsv11nden geologisk tidsalder, og fundet af sjøstjernen gav stødet til udrustningen af store ekspeditioner til yderligere undersøgelse af havets store dyb. Om fundet af Lofotsjøstjernen ytrede dr. Carpenter: «Op- dagelsen af denne levende sjøstjerne i nutiden er for naturfor- skeren en ligesaa stor mærkværdighed, som om man havde truffet paa en levende slangeøgle (plesiosaurus), eller om man havde mødt mammuthen, urtidselefanten, lyslevende i de dybe skoge.» Skreien. Nu maa jeg mig sne til den nordlandske Tor-sk, Som Fiskerne kalde mon Skreim paa Norsk, Han nævnes maa Nordmandens Krone. Han kroner vor’ Hjelder, han kroner vor Skjaa, 0! sæl (-st du Bonde, som Torsken kan faa, Han fø(ler baad’ dig og din Kone. Skrei, forsk, som er den eneste fisk, som er gjenstand for fangsten under Lofotfisket og de andre skreifiskerier, bærer for- skjellige navne efter den tid, den fanges, og efter dens udseende, der veksler med bunden. Den torsk, som fiskes under det store vaartorskefiske, kaldes skrei eller vaartorsk. Almindelig torsk af mindre dimensioner smaatorsk eller gjed; den, som gaar i tare, ofte tar-etorsk, ogsaa nav11ene rødtorsk„ bergtorsk benyttes. Alt er samme art. Ved Nordlands kyster fiskes torsk i mængde fra midten af januar til midten af april; da kommer skreien ind for at gyde; den fiskes ogsaa om sommeren paa bankerne paa yttersiden af Lofoten og Vesteraalen, men ikke i den mængde. Den er en grisk rovfisk og vel egentlig en bundfisk, og hol- der mest til nær bunden i dybder paa 20-4O favne og ofte ned- over til lO0 favne og mere. Men den fanges under de store skreifiskerier i forskjellig høide over bunden. Skreien kommer i januar og februar samt i marts maaned og den første del af april i mængder ind til kysterne, især ved Lofoten. I skreifisket i hele Nordland deltager 3O 0O0 til 40 O()O mand. Der fiskes aarlig ialt i Nordland mellem l2 og 47 millioner stykker skrei med en værdi, forskjellig efter priserne og fangst- mængden, fra henimod 4 mill. til imellem S og 9 mill. kroner.