Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/187

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BERGV.“ERKSDRIFT OG STENBBYnN1NG. 177 dels grovkornede kalkspatmarmor viser sig ved disse prøver lidet porøs. I marmoren optræder mellem lagene eller bænkene afløs- ningsflader, som gaar under navn af bænkesletter. Desuden har marmoren ofte god kløvbarhed, k1øv, efter 1agfladerne; og lodret paa kløven staar busten, den retning, efter hvilken marmoren forholdsvis let lader sig kile op. Foruden bænkesletterne er der jevnlig forskjellige sletter i andre retninger, ofte nogenlunde lod- ret paa lagfladerne. Disse sletter optræder undertiden regel- mæssig. Ved siden af disse regelmæssige sletter eller kløvningsret- ninger er der ofte urege1mæssige spalter, undertiden sletter, som man ikke mærker, før en næsten færdig blok falder itu. Bænkesletteme kan optræde saa nær hverandre, at marmoren bliver en p1ademarmor, som Leivset-marmoren, hvor tykke1sen af pladerne mest er omkring 2O cm.; der er saa faa tverspalter, at man kan faa plader af lO eller 2O m.s længde. Plademarmoren egner sig f. eks. til muring af grundmur, trappetrin, gulvfliser o. 1ign.; Leivset-marmoren er benyttet til gulvfliser i østkoret i Trondhjems domkirke. Bænkesletterne ved de norske marmorforekomster har oftest en større afstand, 0.5 til 1 eller l.5 m., ofte mangler bænkesletterne. Bænkesletter og et dobbeltsæt af krydsende vertikalspa1ter er der ved nogle smaa brud paa hvid, finkornet dolomitmarmor oppe i aasen søndenfor Kvandal i F auske. Uden regelmæssige spalter og med faa urege1mæs- mæssige sletter er et par af de allervigtigste marmorbrud, saaledes Furulibruddet, hvid dolomitmarmor, hvor man dog har en del uregelmæssige spring, og Løvgafl-bruddet, begge paa Fauskeidet i Salten. ’ Marmorblokkenes størrelse er afhængig af sletterne; jo større blokke der kan brydes, desto bedre er det. Prisen pr. kubik- meter marmor stiger med blokkenes størrelse ; en blok f. eks. paa I m.s koster 1O0 kr., en blok af samme kvalitet paa 4 m.s 13O kr. pr. m.s, altsaa -52O kr. for den hele b1ok. Blokke af de ordinære marmorsorter hos os maa kunne leveres i størrelse paa 4-6 tons eller større. Særlig kostbar vare, som norsk citron o. s. v., brydes med mindre dimensioner. Dolomitma1-mor angribes ikke saa let kemisk som kalkspat- marmor: den er lidt haardere at bearbeide end kalkspatmarmor og tager ikke fuldt saa hurtig politur. Dolomitmarmoren har løsere korn end kalkspatmarmor og er forvitret til større dybde end denne, den er mere porøs, men har høi bæreevne. I Nord- land er dolomitmarmoren næsten altid mere finkornet end kalk- spatmarmoren. Dolomitmarmoren er her oftest hvid eller fløde- gul med faa mørke skyer; kalkspatmarmoren har mange farver, 12 - Nordlands amt II.