Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I54 NORDLANDS AMT. I de 2O aar, som er hengaaet, siden Sulitelma Værk kom i drift, er store arbeider udførte Ved de forberedende anlæg i gruberne, Ved drift af stoller og skakter, videre Ved bygning af transportveie, 1inebaner, jernbaner, dampskibe, opberedningsan- stalter, hytter, mekanisk Værksted og Ved bygning af boliger o.s.v. Det er derfor saa, at Sulitelma Værk i en række aar ikke har udbetalt sine aktionærer saa stort aktieudbytte, men dette udbytte giver ikke et sandt billede af fordelen Ved dette berg- Værksforetagende. Sagen er den, at de store anlæg repræsenterer en meget betydelig formue, og naar der samtidig er aabnet saa betydelige nialmfelter, saa kan man sige, at den i Sulitelma Værk nedlagte kapital er kommet flere gange igjen. Efter direk- tørens beretning stod, som omtalt, ved udgangen af 1899 færdig til afbygning ca. 87O O0O tons malm, og der Var desuden over 3 mil- lioner tons ma1m over grundstollerne. Ved dette foretagende er hidindtil den betydelige forøgelse af Værdi det Væsentlige, udbyttet under de foreløbige anlæg kan ikke være stort. Hvis et aktieselskab anskaffer 2 dampbaade, og i løbet af endel aar kun uddeler 4 pct. udbytte, saa er fore- tagendet ikke Vellykket, men hvis selskabet i løbet af de samme aar uden nyt indskud af kapital har forøget antallet af damp- skibe fra 2 til 6, saa har udbyttet været flere hundrede procent. Om man med det statistiske centralbureau sætter Værdien af l ton malm til ca. kr. A33.30, saa bliver bruttoVærdien af de 87O 00O tons, som staar færdig til afbygning, 30 millioner kr., og bruttoVærdien af malmen ovenfor gi-undstolleme 103 millioner kr. Værdien af malmen varierer naturligvis med priserne. Baa.s-mo grube i Ranen har længe Været kjendt, men dens sVoVlkis er saare fattig paa kobber; den opføres først i 1903 med en produktion af 9000 tons, og den har stadig Været i drift siden. Disse 3 bergVærker, det nedlagte i SVenningdalen, Sulitelma og Baasmo er de eneste anlæg i Nordland, som hidtil har Været i større drift, og som har givet et større udbytte i flere aar. De andre grubers produktion har til 1905 Været ringe mod Suli- telma og Baasmos, som disse tal Viser: Bør-guærksdri.ft i Nordlands amt til 1905:

 1901.

’ l902. 1903. 1904. 19o5. l Tons. Tons. Tons. i Tons. Tons. Sulitelma Værk . J 45 336 70 837 81 458 l 78 050 87 192 Hopen g1-ubc1 . . 1 413 63o - - 149 Melkedalens grube 4 170 ---- Baasmo grube . . D 30 823 23 419 25 839 26 179 24 959 Lødingen i Salten Rødholmen i Lurø I 22 l 6oo -