Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BERGVrERKSDRIFT OG STENBRYDNING. I49 prat-estykker af en slags sort, glasseret malm, foruden paa Vaisa- fjeld øst for Rotangsfjorden nær grændsen. Jernmalm fra Mo i Ranen blev tilgodegjort ved Mostad- markens jernværk. “ I FuglvikZ?jeldet i Mo i Ranen blev i aaret 1799 en jern- malmanvisning muthet af Mostadmarkens jernværks eier, som af og til lod drive en grube her. Denne grube og Ormligruben i Ranen hørte til Mostadmarkens værk, og dens malm ansaaes for flg og godartet og forefandtes i stor mængde; den lange afstand fra værket foraarsagede imidlertid, at malmen herfra blev lidet benyttet, og gruberne var i flere aar indstillede. Fra 1823 blev dog aarlig nogle jægteladninger malm afhentede herfra, og, heder det, der er al formodning om, at disse ertsleier vil kunne levere et betydeligt kvantum af smelteværdig malm (Kraft og berg- mester H. C. Strøm). De her nævnte gruber hører til det store jernmalmfelt i Dunder1andsdalen. som i vor tid skal tilgodegjøres ved de store anlæg ved Storforshei og Guldsmedvik. Nogle kobbergruber blev drevne i Vatnflorden i Gimsø i Lo- foten i l88O-aarene af trøndere, men tilslut opgaves de som ufyndige. Et engelsk firma forsøgte en kort tid en mindre drift her og udskibede noget kobbermalm af ringe gehalt. Bergværksdriften i Nordland laa helt nede, indtil sølvholdig blyglands og fahlerts fandtes i Svenningdalen i 1876, og først i l879 kom Nordlands amt med i bergværksstatistiken med en produktion af lO5 tons sølvholdig mal1n til en værdi af l1000O kroner. Fra 1866 er der statistiske tabel1er over -Norges bergværks- drift, og helt ifra dette aar og til l879 er der ingen produktioI1 af ertser og metaller i Nordlands amt. Efterat Svenningdalens grube i Vefsen var fundet i 1876,- fandtes i 1882 Jacob Knudsens grube i samme egn i Svenning- dalen. Disse gruber blev drevet fra 1877 til 1899 og gav ialt 1nalm med et sølvindhold af 16000 til 17 OO0 mark til en værdi af l.5 millioner kroner, hvoraf kanske 15000O kr. var nettoudbytte. . Med fundet af Svenningdalens gruber begyndte skjærpningen 1 stor stil i Nordland. I kort tid dannedes en mængde grubese1skaber. Bergmeste- rens beretning for 1883 opregner navnene paa 41 forskjellige slige Selskaber-. Det var alene Svenningdalens og «Jacob Knut- sens» interessentskaber, af hvilke det sidste begyndte i 1882, som satte igang nogen drift. Der blev i Mosjøen udstedt om- trent 5000 aktiebreve med meget variabel kurs og med livlig Omsætning i begyndelsen, men alle 5000 aktiebreve endte som værdiløse papirer.