Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/131

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FISKERIER. I 2 I garn, si1degarn, tro1dgarn, teiner og glip. Udenfor skjær-gaarden er redskaberne mest dybsagn og line, men der fiskes ogsaa med garn og synkenøter. Paa dybsagn fiskes særlig torsk, hyse, uer, Sei og forskjellig smaafisk, som oftest nær land, medens 1inerne tager mest brosme, lange, hyse, torsk og kveite og sættes ofte langt ud fra 1and. Fisket til husbehov er vigtigt, men hvor store mængder fisk der gaar til dette brug, er ikke godt at sige, da derover ingen Statistik findes, og det er ogsaa vanskeligt at tælle op, hvor meget fisk, der forbruges i distriktet. I en stor del af amtet er der den største del af aaret rigelig tilgang paa kogefisk, torsk, sild, uer, kveite, hyse, hvitting, sei o. s. v.; dog er der en tid af aaret, da fangsten ikke er syn- derlig stor i fjordene og i leden og ved Lofotens inderside. Noget fisk er der hele aaret rundt, men befolkningen reiser nødig ud paa fiskeri, naar de ikke venter at faa megen fisk. Fra Lofoten har det været almindeligt, at hver fisker tog med paa baaden 1 tønde sa1tet torsk, og fiskernes og andres for- brug anslaaes til 4Vs million stykker skrei. Hvor stor mængden og værdien er af den i amtet forbrugte fisk, er, som nævnt, vanskeligt at sige, da der ingen Statistik foreligger. I beskrivelsen af Finmarkens amt er forbruget af fisk for befolk- ningen i hele landets byer sat til 24 kg. fersk fisk og 3.5 kg. tilvirket fisk om aaret, til en værdi af 8 kr. om aaret, og for befolkningen i Finmarken er forbruget sat til 110 kg., i Tromsø amt til 8O kg. fisk pr. individ. Forbruget i Lofoten og Vester- aalen er sat til samme kvantum, 8O kg. pr. individ, og for Nord- lands amt i gjennemsnit turde beløbet maaske kunne sættes til 60 kg., alt i form af sløiet fisk. Med amtets befo1kning, 152l44 indbyggere, giver dette et forbrug af 9128000 kg. fisk. Med den antagne lave pris af 5 øre pr. kg., skulde dette give et for- brug pr. individ af 3 kr. og et samlet forbrug af 456 0OO kr. Værdien af den fisk, som fortæres i hjemmet, maa sættes skjøns- mæssig, og 5 øre pr. kg. sløiet fisk i Nordland, ligesom 24 øre i byerne, synes lav. “ I Lofoten har en sløiet torsk kostet ca. 25 øre og veier omtrent 2.5 kg., hvilket giver en værdi af 1O øre pr. kg., og med dette grundlag vil værdien af den i amtet fortærede fisk være 456000 kr. Med de priser, som i de senere aar er be- talt for fersk fisk, bliver værdien noget større. Sei byttedes før saaledes, at l kg. mel betaltes med 1-4 kg. sei, og sættes l kg. russeme1 til 12 øre, bliver værdi paa seien fra 3-12 øre pr. kg.; sædvanlig var 2Vs kg. Sei for l kg. mel eller 5 øre pr. kg. Men i de senere aar er prisen paa russefisken høiere. Der betaltes i l906 paa Andenes 16 øre pr. kg. torsk, før 10 øre. Sei be-