Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/116

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


106 NORDLANDS AMT. Langer er den værdifuldeste. Der skjelnes mellem 4 sorter: Blanke langer er de vakreste og fineste, saa godt som gjennem- skinnelige, og lyse paa skindet. De er af forskjellig størrelse, men sjelden under 70-80 cm., vægten er fra l til 2 kg. Zartlanger, store og smaa, er af forskjellig størrelse, men ikke meget under 7O cm. De maa være lyse, blanke og rene, ikke formeget rødlig af farve paa fiskesiden og lyse paa skindet. De veier op til 2 kg., de smaa 1.2 kg. Skruelanger kaldes de, som ikke er blanke og rene nok til at kunne blive Zartlanger, og de har tildels andre smaafeil, er f. eks. lidt revne eller lidt frosne og mørkere paa skindet m. m. Stør- relsen er høist ulige, fra meget store til ganske smaa. De aller- mindste langer gik tidligere i handelen under navn af: -]omfrulang(;“r, naar de var rene og ubeskadigede. Nu sorteres de under skruelanger. Udskudslanger har grovere feil; de er enten leverløbne, altfor gamle, før de hængtes til tørring, eller i høiere grad makspist o.s.v. Størrelsen er som skruelanger. De blanke langer gaar udelukkende til Holland; Zartlangerne gaar til Holland, Sverige og Italien; de sidstnævnte to lande er ogsaa hovedmarkedet for skruelanger. Rotshy“ær af torsk deles i 5 sorter. Værdien afhænger af størrelse og kvalitet i forening: Bedste sort er hollandsk Zar(flsk, fiskefyldjg, ren paa fiskesiden og forøvrigt feilfri. Middelsstørrelsen er ca. 65 cm., men stør- relsen forøvrigt forskjellig, dog ikke ned til 50 cm.; vægten er omtrent 900 gram. Hovedmarkedet er Sverige, Danmark og Holland. - Vækkerflsk, middelstørrelse 50 cm., skal ogsaa være feilfri, men ikke Saa gjennemgaaende fiskefyldig som den foregaaende; vægten er ca. 530 gram; den gaar til Danmark, Holland og Italien. Høkerjisk er den mindsto. Til denne stilles ikke fuldt saa store fordringer med hensyn til kvalitet, som til de foregaaende sorter. Middelstørrelsen er ca. 35 cm., vægten ca. 21O gram; den gaar til Tyskland og Holland. Dansk;flsk benævnes den fisk, som ikke kan henregnes til nævnte sorter paa grund af større eller mindre feil, f. eks. styg farve, altfor mager, lidt frossen og makspist eller paa anden maade lettere beskadiget. Størrelsen er høist forskjellig. U(l-9k“Il(l8’I’Off-S“kj(B)’ har grovere og større feil end den sidste, og kan være af alle storrelser. Vinferrotskjær kaldes den fisk, som bliver tørret senhøstes og om vinteren, og som derfor tildels har været frosset; den for- sendes sammen med udskud af de øvrige sorter hovedsagelig til Sverige, Danmark og Italien.